Bulletin 2003

Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

_____________________________________________________________________________________________________

Obsah

1. Kdo jsme, co nabízíme, s kým spolupracujeme ...

2. Kam směřujeme - vize školy a dlouhodobé cíle

3. První rok cesty za naplňováním vize a dlouhodobých cílů školy

4. Výstupy z dotazníku pro rodiče

5. Minimální preventivní program

6. Školní žákovská samospráva

7. Výstupy z dotazníku pro žáky

8. Procházka školním rokem 2002/2003

Září Anglie 2002

Říjen Podzim plný očekávání na III. ZŠ

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben Kniha měla svátek

„Les ve škole - škola v lese" aneb Ekologická
výchova na naší ZŠ

Den zdraví

Květen Projekt o Evropské unii

Červen Olympiáda škol v orientačním běhu

Léto v Euroregionu Praděd

Ajaxův zápisník

9. Odcházíme...

10. As my time at Hluchák is over ...

11. As they were about to leave

12. Informatika na škole aneb deset let PC na Hlucháku

13. Výchova a vzdělávání

14. Úspěchy žáků v soutěžích ve školním roce 2002/2003

15. Hospodaření s prostředky KRASu ve školním roce 2002/2003

16. Organizace školního roku 2003/2004

17. Pracovníci školy ve školním roce 2003/2004

* na vnitřní stranu přední obálky foto školy Pict 0073


1. Kdo jsme, co nabízíme, s kým spolupracujeme ...

Název školy:

Základní škola Šumperk, 8. května 63

Adresa: 8. května 63, 787 01 Šumperk

IČO: 00852317

IZO: 102 680 639

Číslo účtu: 277 230 853/ 0300 - ČSOB Šumperk

Typ školy: základní škola s právní subjektivitou

Zaměření: rozšířená výuka cizích jazyků (RVJ)

Vzdělávací program: Základní škola (čj. 16 847/96-2)

Základní škola s třídami s RVJ

(čj. 16 333/96-22-21)

Ředitel: Mgr. Radovan Pavelka

Zástupci ředitele: Mgr. Pavel Křivohlávek

Mgr. Dagmar Ondráčková

Výchovná poradkyně: PaedDr. Růžena Jílková

Telefon - kancelář: 583/ 214865

Telefon/fax - ředitelna: 583/ 214726

Telefon - stravovna: 583/ 212706

E-mail: pavelka@hluchak.cz

www: www.hluchak.cz

Přijímací řízení do RVJ

počet přijímaných:

1 třída - max. 32 žáků

termín přijímacího řízení: 27.4. 2004

termín podání přihlášky: kdykoli, nejpozději do 23.4. 2004

způsob podání přihlášky: písemně - viz tiskopis na konci brožury

telefonicky na výše uvedená čísla

Stručná charakteristika školy:

- rozšířená výuka cizích jazyků od 3. třídy (angličtina, němčina,

španělština, francouzština)
- intenzivní jazykové kurzy pro žáky 5. a 6. tříd s RVJ spojené s pobytem

v přírodě a se sportovními aktivitami
- výukové a poznávací zájezdy do Velké Británie pro žáky 8. tříd

- výměnné pobyty se žáky základní školy v Gössweinsteinu v SRN

- účast školy v mezinárodních projektech

- členství školy v Asociaci LINGUAE (Asociace škol s RVJ)


- od roku 1990 aktivní členství v hnutí „Na vlastních nohou" - Stonožka

- od roku 1992 účast v evropském programu Škola podporující zdraví -

„Zdravá škola" (viz certifikát garanta programu SZÚ Praha ze dne 31.10.
2000)
- od prosince 2002 školní žákovská samospráva jako partner vedení školy

- od roku 2002 certifikované středisko MŠMT k provádění školení Z

v rámci realizace projektu P I - „Informační gramotnost", v období srpen až prosinec 2002 bylo uspořádáno 6 kurzů pro pedagogické pracovníky šumperského okresu
- od února 2003 regionální středisko Centra internetu poskytující zájemcům

z řad veřejnosti školení v základních dovednostech práce s počítačem
a internetem
- pravidelná účast v celostátním testování vědomostí a dovedností

žáků 5. a 9. tříd v projektu KALIBRO
- od roku 2000 zapojení i do Programu pro mezinárodní hodnocení

patnáctiletých žáků PISA (garantem pro ČR je ÚIV Praha)
- aktivní podpora ekologické výchovy žáků (výuka ekologického

přírodopisu, zapojení do projektu TEREZA, separace odpadů)
- aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akcí DVPP (další

vzdělávání pedagogických pracovníků), účast na seminářích PAU
a v celostátním projektu osobnostní a sociální výchovy DOKŽU TO?
- součástí školy je:

počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu,
školní knihovna, která vydává 4x ročně časopis ALFONZ,

školní jídelna /připravuje svačinky a obědy/,

školní družina /provoz 6:15 - 16:30/,

školní klub, který nabízí žákům širokou škálu zájmových kroužků

(sportovních, hudebních, výtvarných, informatiky, ...) a
veřejnosti v odpoledních hodinách volně přístupný sportovní areál

- škola nabízí veřejnosti pronájem tělocvičny a horolezecké stěny

* reklama na boulderingovou stěnu - naskenovat

2. Kam směřujeme - vize školy a dlouhodobé cíle

Školní rok 2003/2004 je prvním rokem, v němž jsme se pustili do realizace Plánu rozvoje školy do roku 2010, který vychází z důležitých vládních dokumentů pro oblast školství, z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy) a z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky,


a koresponduje se současnými tendencemi ve vzdělávání, o nichž se hovoří v souvislosti se zavedením rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a na něj navazujících školních vzdělávacích programů šitých „na míru" jednotlivým školám.

Naše škola se snaží reagovat na moderní trendy ve vývoji společnosti a vzdělávání a připravovat se postupně na jeho proměnu. Pro příští období si stanovila následující vizi:

„Základní škola Šumperk, 8. května 63, poskytuje základní vzdělání se specializací na rozšířenou výuku cizích jazyků podporovanou zahraničními kontakty a účastí v mezinárodních projektech.

Vizí školy je v atmosféře partnerských vztahů vychovávat sociálně silné osobnosti vybavené znalostmi cizího jazyka (cizích jazyků) a schopností práce s informačními a komunikačními technologiemi a připravené pro život v demokratické společnosti.

Realizace vize je podmíněna úzkou spoluprací s rodiči a partnery školy."

Vize školy vychází z analýzy současného stavu a z předchozích dvanáctiletých zkušeností s výukou cizích jazyků. Její realizace bude dlouhodobým procesem sahajícím k horizontu roku 2010 a v mnoha oblastech bude závislá na naplňování dlouhodobých záměrů státu ve vzdělávání (kurikulární reforma, evaluace výsledků vzdělávání, vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání na 2. stupni, zlepšení podmínek práce pedagogických pracovníků). V otázce změny kultury školy a organizace vzdělávacího procesu bude pak záviset na ochotě všech zainteresovaných k přijetí změn a na zapojení rodičů a žáků do řízení školy.

Ke splnění tohoto úkolu byly stanoveny tyto dlouhodobé cíle, které budou v jednotlivých letech postupně rozpracovávány do ročních plánů práce školy:

I. postupná proměna klasické školy ve školu nového typu, která by

se měla stát základem pro celoživotní učení a kde žák je partnerem
učitele ve vzdělávání; rozvoj a upevňování partnerských vztahů
mezi učiteli, žáky a veřejností
II. podíl žáků a rodičů na demokratizaci školy

III. změna kultury školy, především vzájemných vztahů a komunikace

IV. uskutečňování kurikulární (vzdělávací)reformy prostřednictvím

tvorby školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového
vzdělávacího programu pro základní školy
V. kvalitní příprava žáků v oblasti cizích jazyků, informační

a občanské gramotnosti
VI. podpora profesionálního růstu pedagogických pracovníků


prostřednictvím dalšího vzdělávání (DVPP)

VII.systematické budování image školy a vztahů s jejími „zákazníky"

(public relations) prostřednictvím školního časopisu ALFONZ, školního Bulletinu, www stránek (www.hluchak.cz) a prezentace úspěchů školy v regionálním i celostátním tisku
Předkládané dlouhodobé cíle vycházejí z výše uvedených vládních dokumentů a směřují ke kvalitativně jiné škole a pozměněnému typu vzdělávání, které by mělo odpovídat změnám ve vývoji lidské společnosti (prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií, jejich využití pro celoživotní vzdělávání). Z nich logicky vyplývají i nové požadavky na profil absolventa základní školy - důraz není již kladen pouze na vědomosti, ale na vytváření dovedností a postojů žáků a na jejich schopnosti nabytých vědomostí a dovedností využívat. Za naplněním těchto požadavků nás čeká dlouhá a nelehká cesta!

Za vedení školy Radovan Pavelka

* foto C1 (hasiči) - vložit k int. záchrannému systému

* foto IMG 0697 exkurze do vodojemu

3. První rok cesty za naplňováním vize a dlouhodobých cílů

školy

Na seriozní celkové hodnocení změn, které by měly být výsledkem uskutečňování vize a dlouhodobých cílů školy pro období příštích 6 - 8 let, je po prvním roce samozřejmě ještě příliš brzy. Přesto lze zaznamenat některé pozitivní signály, které mohou být předzvěstí toho, že naše úsilí nemusí být marné. Podívejme se stručně na jednotlivé oblasti plánu činnosti školy na školní rok 2002/2003.

V oblasti výchovy, vzdělávání a utváření osobnosti žáka se podařilo:

- zapojit 55% učitelů do dalšího vzdělávání

- zlepšit práci školní družiny (nabídka celodružinových akcí, programy na prázdninové dny)

- zapojit se a aktivně pracovat v projektech Zdravá škola (cyklus seminářů Role třídního učitele), Dokážu to?, v hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a uspořádat seminář pro celou sborovnu se školním psychologem; to vše se zaměřením na změnu klimatu a vztahů ve škole

- uskutečnit projektové vyučování na téma Podzim a Svátek knihy na I. stupni a Den zdraví na II. stupni a celou řadu dalších projektů v jednotlivých předmětech či třídách

- realizovat dopravní výchovu žáků formou účasti v projektu Cesta do


školy (4. a 5. třídy) a spolupráce s Policií ČR při akcích Mikuláš nebo Čert a Jablko nebo citrón (4. třídy) a Ajaxův zápisník (2. třídy)

- seznámit žáky s prací integrovaného záchranného systému (9. třídy)

- zapojit úspěšně žáky do soutěží a olympiád (Olympiáda v českém jazyce, matematice, chemii, fyzice, zeměpise, Pythagoriáda, soutěž v matematice Klokan, Archimediáda, konverzace v angličtině, recitační soutěž, hudební, výtvarné a tělovýchovné soutěže)

-uskutečnit exkurze: zeměpisná, planetárium Ostrava, Invex Brno, Babiččino údolí a Velké Losiny, pravěká vesnička Všestary, literární a historická Praha, Osvětim, čistírna odpadních vod a vodojem v Šumperku

- uskutečnit výukový a poznávací zájezd žáků 9. tříd do Velké Británie (Hastings)

-uskutečnit lyžařský výcvikový kurz žáků 7. tříd Na Návrší a krátkodobé pobyty žáků 6.C, 6.D a 4.B na horách

- zapojit se do mezinárodního projektu Léto v Euroregionu Praděd v rámci spolupráce s polskou Nysou

- zapojit žáky 5. a 9. tříd do celostátního projektu KALIBRO

- zakoupit 3 nové počítače, centrální laserovou tiskárnu a vybudovat nové rozvody pro počítačovou síť

V téže oblasti se nepodařilo:

- udržet styky se švédskou Uppsalou z důvodu nezájmu švédské strany

- získat zájemce pro konání cambridgeských zkoušek z angličtiny

- uspořádat celorepublikový seminář pro zástupce zdravých škol

- uskutečnit všechny plánované projektové dny

Vzhledem k nekoncepční práci MŠMT se škola nedočkala ani v tomto školním roce počítačového vybavení v rámci projektu Internet do škol a ani slibovaných finančních prostředků na proškolení dalších učitelů v základních dovednostech práce s počítačem

V oblasti personální práce se podařilo:

- udržet výuku francouzštiny a španělštiny

- aktivně využívat nabídek k dalšímu vzdělávání v tématech souvisejích s plánem rozvoje školy (management, rámcový vzdělávací program, práce třídního učitele, týmová spolupráce, cizí jazyky, speciální pedagogika)

- vyškolit polovinu pedagogického sboru v základních dovednostech zacházení s počítačem v rámci školení počítačové gramotnosti PI - Z1

- zvýšit kvalifikaci některých učitelů vysokoškolským studiem

Úkolem do budoucna zůstává v této oblasti kvalitní zabezpečení výuky občanské výchovy a příprava předmětových týmů na tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu.

V oblasti řízení školy se podařilo v rámci zajištění podílu žáků na


demokratizaci školy založit a udržet v činnosti školní žákovskou samosprávu jako poradní orgán vedení školy. Naopak se nepodařilo probudit k činnosti podobný orgán Klubu rodičů a sponzorů.

Na poli změny kultury školy nás čeká spousta práce v oblasti vztahů mezi všemi lidmi ve škole, v procesu samotné výuky, ve vybavování vnitřního prostředí školy i ve vzájemných vztazích s okolím školy. A právě v té posledně jmenované oblasti se nám snad podařilo udělat viditelné pozitivní kroky k budování image školy. Svému okolí jsme o sobě dali zřetelně vědět zásluhou:

- školního časopisu ALFONZ

- školního Bulletinu

- průběžně aktualizovaných webových stránek

- článků v regionálním i celostátním tisku (Horizont, Moravský sever, Mladá fronta DNES, Učitelské noviny, Učitelské listy)

- školního večírku pro rodiče a přátele školy

- nabídky kurzů základních dovedností práce s počítačem a internetem, které jsou výsledkem spolupráce na projektu ministerstva informatiky a Centra internetu pro zlepšení počítačové gramotnosti dospělé populace ČR

Změny v kultuře školy jsou podporovány i materiálními změnami, které přispívají ke zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance i žáky. Velké změny v oblasti ekonomických a materiálně technických podmínek probíhají obvykle velmi pomalu. Vzhledem k historickému charakteru budovy je nutno prioritně řešit nejprve otázky nutných oprav a rekonstrukcí zastaralého elektrických a vodovodních rozvodů, izolace budovy apod., o to méně peněz pak zůstává na ostatní „drobná" vylepšení vnitřního prostředí školy. Krůček po krůčku se ale přece jenoim daří budovu školy modernizovat. V průběhu školního roku a hlavních prázdnin se podařilo:

- provést opravu kanalizace kolem levé přední a boční části budovy

- realizovat druhou etapu rozvodů teplé vody po sociálních zařízeních v předním traktu budovy (v souladu s požadavkem zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky MZdr. č. 108/2001Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol)

- přizpůsobit úklidové komory a vybavení WC umývadly požadavkům vyhlášky č. 108/2001Sb.

- zpracovat světelnou studii, podle níž bude v souladu s výše citovanými předpisy postupně prováděna rekonstrukce osvětlení a stropů ve třídách a učebnách

- provést generální opravu elektroinstalace a osvětlení v prostorách vývařovny a skladů školní kuchyně


- zakoupit novou smažicí pánev, dvě elektrické pečicí trouby a nerezové stoly do školní kuchyně

- rekonstruovat strop a osvětlení místnosti č. 314 (6.B)

- provést výměnu osvětlovacích těles na hlavním i zadním schodišti a rekonstrukci osvětlení půdy (dle požadavku elektrorevize)

- opravit padající strop na chodbě ve III. patře a dokončit barevnou proměnu chodeb školy

- upravit a vybavit nábytkem sborovnu pro vyučující na I. stupni a kabinet výchovné poradkyně

- dovybavit novými lavicemi a židličkami všechny třídy II. stupně

- vybavit stavitelnými lavicemi a novým nábytkem 1. třídy

- zlepšit technické podmínky pro práci školní knihovny

Na základě předložených fakt se domnívám, že nastoupená cesta za naplňováním vize a dlouhodobých cílů je schůdná. Cíle pro uplynulý školní rok byly stanoveny reálně a převážně splněny. Uvědomujeme si, že zásadní změny jsou doposud před námi a že spousta nedostatků, především v oblasti materiální, je odstraňována pomalu. Ve stávající situaci se však snažíme dělat maximum možného a být připraveni na to, co nám přinese budoucnost!

Radovan Pavelka

4. Výstupy z dotazníku pro rodiče

V předchozích textech jsme se vám snažili nastínit vizi budoucnosti školy. Její nedílnou součástí je konstatování, že je podmíněna úzkou spoluprací s rodiči a partnery školy. Chceme znát vaše názory na školu a její práci, a proto jsme se na vás po roce opět obrátili s dotazníkovým šetřením. Otázky se týkaly především těch oblastí, na něž se zaměřuje i plán rozvoje školy:

1. Jaké jsou podle vašeho názoru vztahy mezi žáky ve třídě, kterou vaše dítě navštěvuje?

2. Jaké jsou podle vašeho názoru vztahy mezi žáky ve škole?

3. Jaké jsou podle vašeho názoru vztahy mezi učiteli a žáky?

4. Jak jste spokojeni s přípravou vašich dětí v oblasti cizích jazyků?

5. Jak jste spokojeni s přípravou vašich dětí v oblasti počítačové gramotnosti?

6. Do jaké míry můžete ovlivňovat dění ve škole prostřednictvím svých dětí, třídních učitelů nebo vedení školy?

7. Jak školy podle vašeho názoru dokáže prezentovat výsledky své práce na veřejnosti?

8. Jak se vaše dítě cítí ve škole?

Celkem bylo rozdáno 732 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo 515, což znamená vysokou návratnost 70,36%.


Jako výstup z celého šetření vám předkládáme následující souhrnnou tabulku s číselným a procentuálním vyjádřením vašich odpovědí na uvedené otázky; s detailním vyhodnocením jednotlivých otázek jste se mohli seznámit při konzultačním dni v květnu, k nahlédnutí je v kanceláři školy.

Ot. Odpověč Hodnocení

č. ne ano 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

1

3 273 66 24,2 145 53,1 50 18,3 11 4,0 1 0,4

2

12 264 23 8,7 139 52,7 93 35,2 7 2,7 2 0,8

3

2 274 71 25,9 143 52,2 46 16,8 12 4,4 2 0,7

4

3 273 141 51,6 96 35,2 26 9,5 10 3,7 0 0,0

5

7 269 126 46,8 78 29,0 40 14,9 17 6,3 8 3,0

6

41 235 47 20,0 94 40,0 64 27,2 22 9,4 8 3,4

7

26 250 111 44,4 99 39,6 33 13,2 7 2,8 0 0,0

8

4 272 99 36,4 132 48,5 36 13,2 5 1,8 0 0,0

S 98 2110 684 32,4 926 43,9 388 18,4 91 4,3 21 1,0

Dotazníkové šetření ukázalo, že drtivá většina respondentů, tj. 76,3%, je s prací školy spokojena na jedničku nebo na dvojku, 18,4% respondentů považuje práci školy za dobrou a 5,3% respondentů za nedostatečnou nebo téměř nedostatečnou.

V prostoru pro další sdělení, náměty a připomínky se objevila celá řada zajímavých sdělení. Děkujeme za pochvaly pro jednotlivé vyučující i pro celou školu, jsou nám povzbuzením do další práce. Kritické připomínky se týkaly nabídky zájmových kroužků, úrovně stravování, materiálního vybavení školy, vzájemné informovanosti školy a rodiny o některých oblastech práce školy, samotné výuky i vztahů ve škole. Mnohé z nich byly velmi individuální a není je možno obecně komentovat, na některé je naopak potřeba reagovat a vysvětlit situaci.

Z dotazníků vyplývá, že výrazná nespokojenost panuje s počítačovým vybavením a hodinovou dotací pro výuku informatiky. Věřte, že v této oblasti děláme, co v rámci stávajících podmínek můžeme. Větší rozsah výuky by byl možný pouze na úkor jiných předmětů, vědomosti z nich by ale mohly chybět u přijímacích zkoušek na střední školy, na vybavení, které bude držet krok s vývojem počítačové techniky, bohužel chybí peníze. Dalším velkým, skoro neřešitelným problémem jsou šatny. Historický charakter


budovy bohužel způsobuje, že pro umístění tolik potřebných šatnových skříněk, které by neuspokojivou situaci dokázaly řešit, chybí vhodné prostory. Rovněž vařit 2 jídla ve školní jídelně je z prostorových důvodů nemožné. Jako nejproblematičtější se jeví otázky vztahů mezi dětmi. Plán rozvoje školy si klade za cíl právě změny ve vztazích. Je to však dlouhodobý proces, který je negativně ovlivňován ne vždy adekvátními způsoby chování dětí (bohužel někdy i rodičů) v kvalitativně jiné společnosti, výrazně komercionalizované a ovlivňované nevhodnými mediálními příklady násilí, vulgárního vyjadřování a neúcty člověka k člověku. I v této oblasti se snažíme na děti pozitivně působit a chránit je před negativními vlivy současného světa. K tomu má škola vypracovaný minimální preventivní program, jehož součástí je ochrana dětí před negativními společenskými vlivy (viz samostatný příspěvek).

Děkuji všem, kteří nelitovali svého času a svými názory podnítili vedení školy k přemýšlení o nedostatcích a jejich možné nápravě.

Radovan Pavelka

5. Minimální preventivní program

Dotazníkové šetření odhalilo i drobné nedostatky v informovanosti rodičů o činnosti školy v ;oblasti protidrogové prevence, prevence proti kriminalitě a dalším sociálně patologickým jevům. Předkládáme vám proto Minimální preventivní program školy (MPP), který tuto problematiku řeší.

MPP v ;sobě zahrnuje tyto oblasti:

-protidrogová prevence

-prevence dalších závislostí (experimenty s ;alkoholem a cigaretami, výherní automaty, náboženské sekty, punk, anarchisté, neonacisté…)

-prevence kriminality a poruch chování (šikana, agresivita, …)

-výchova k ;manželství a rodičovství

-volba životní cesty a povolání

Tato témata se promítají jak do jednotlivých vyučovacích předmětů, tak i do volnočasových aktivit našich žáků. MPP naší školy vychází z ;každodenní práce všech našich pedagogů a navazuje na činnost školy v ;předchozích letech.

Na začátku každého školního roku vypracovává školní metodik prevence (R. Jílková) MPP, konzultuje jej s ;vedením školy a pracovníkem PPP a následně jsou s ;jeho zásadami seznámeni ostatní členové pedagogického sboru. V ;průběhu školního roku doplňuje podle návrhů svých kolegů do


MPP další jednorázové akce pro děti.

Jak vypadal letošní školní rok?

Na 1. stupni proběhlo alternativní vyučování na téma „Podzim", projektový den „Svátek knihy", 2. stupeň zažil „Den zdraví". Žáci si s ;pomocí svých třídních učitelů zorganizovali sběr starého papíru. Více méně ve svém volnu vyrazili někteří kolegové se svými třídami na zimní víkendové pobyty dětí na horách. Pravidlem jsou několikadenní školní výlety v ;závěru školního roku.

Šest našich osmáků se zúčastnilo víkendového pobytu v ;Jeseníkách, který zorganizovali sociální kurátoři p. Novák a p. Adámek.

V ;rámci MPP spolupracujeme podle potřeby s ;OU - referátem sociálních věcí, PPP, Úřadem práce v ;Šumperku, Policií ČR, pediatry, s ;Vilou Doris a jinými organizacemi.

Školní družina se stará o plnohodnotné trávení času menších dětí po vyučování v ;době, než se jejich rodiče vrátí z ;práce. Vyvrcholením její práce byl 30. 5. odpoledne „Dětský den", organizovaný vychovatelkami s ;pomocí našich nejstarších žáků. Akce proběhla tradičně na zahradě školní družiny.

Řada větších dětí trávila mnohá odpoledne během školního roku v ;různých nepovinných předmětech a zájmových kroužcích. Jejich výčet je opravdu dlouhý – od konverzace v ;anglickém jazyce přes různé hudební, výtvarné a sportovní kroužky, dramatický kroužek v ;anglickém jazyce, kroužek práce s ;internetem až po paličkování a ruční práce.

Pro rodiče jsme zorganizovali – podle účastníků – vydařený školní večírek. Stáli bychom o širší zapojení rodičů do volnočasového školního života dětí, aby škola mohla využít možností a dovedností mnoha rodičů i prarodičů, aby rodina lépe poznala prostředí, kde jejich dítě tráví tolik času; abychom mohli spojit a sjednotit působení školy a rodiny v ;zájmu těch, o něž tu hlavně běží.

Růžena Jílková, školní metodik prevence

6. Školní žákovská samospráva

Jedním z dlouhodobých cílů školy je umožnit žákům a rodičům podílet se na řízení a fungování školy. Prostředkem pro naplnění tohoto cíle se v uplynulém školním roce stalo ustavení školní žákovské samosprávy jako poradního orgánu vedení školy. První schůzce zástupců 4. - 9. tříd s ředitelem školy, která se uskutečnila dne 12.12. 2002, předcházela diskuse o smyslu tohoto orgánu s pedagogickými pracovníky a pokusy o obnovu funkčních třídních samospráv.


K základnímu poslání a úkolům školní žákovské samosprávy patří:

- učit se na modelu školy (třídy) životu v demokratické společnosti, mít možnost vyjadřovat se v rámci společenských zásad a dohodnutých pravidel k životu ve škole (třídě) a k činnosti školy a zároveň přijímat odpovědnost za své počínání

- přenášet poznatky ze života třídy na úroveň školní samosprávy, diskutovat o skutečnostech každodenního života ve škole, předkládat návrhy na řešení problémových situací

. vytvářet pocit sounáležitosti se školou, usilovat o budování příznivého klimatu ve škole založeného na budování dobrých mezilidských vztahů uvnitř celého školního společenství

- usilovat o pěkný vzhled školy, o čistotu a pořádek ve všech jejích prostorách i v jejím okolí.

Žákovská samospráva vnímá žáky jako plnohodnotné partnery s jejich právy i povinnostmi, poskytuje jim prostor pro vyjadřování jejich názorů a kritických hodnocení, učí žáky komunikovat a přijímat odpovědnost za jejich rozhodnutí. Přispívá tím k výchově demokraticky smýšlejícího a jednajícího občana.

Školní žákovská samospráva byla složena ze 24 zástupců 4. - 9. tříd, v jejím čele stála pětičlenná rada samosprávy, která pracovala ve složení: Markéta Paloncýová (9.C), Jana Ulrichová (9.D), Lucie Tůmová (8.C), František Skopec (7.C) a Matouš Vrba (6.D). V průběhu školního roku se kromě ustavující schůzky uskutečnilo 6 dalších schůzek samosprávy - vždy jedna v každém měsíci. Schůzky byly až na výjimky v počátcích fungování samosprávy připravovány a vedeny předsedkyní rady samosprávy Markétou Paloncýovou. Zástupci tříd se na nich spolu s ředitelem školy zabývali především otázkami každodenního života ve škole, běžného denního chodu školy a stavem jejího vybavení (vztahy mezi žáky projevující se negativně v řadách u bufetu a na svačinky, vánoční porogram pro žáky, přínos projektového vyučování - Svátek knihy a Den zdraví, stav tabulí a jejich nutná výměna, vybavení tříd odpadkovými koši). Dále se žákovská samospráva zajímala o otázky sběru druhotných surovin (hliník, papír) a třídění odpadu ve škole a připravovala na schůzkách průběžně svou představu o formulaci řádu školy. Svou činnost prezentovala na nástěnce Listy žákovské samosprávy a na webových stránkách školy.

Na své poslední schůzce rozhodla o distribuci dotazníku pro žáky, ehož výsledky předkládá následující článek, a zhodnotila svou činnost. Přítomní zástupci tříd se shodli, že fungování žákovské samosprávy mělo i přes zjevné počáteční nedostatky smysl a přispělo k vyřešení některých problémů v provozu školy. Žáci si váží možnosti vyjadřovat se přiměřenou formou


otevřeně k dění ve škole a navrhují, aby samospráva pracovala ve stejném složení i v dalších letech.

Radovan Pavelka

7. Výstupy z dotazníku pro žáky

Dotazník pro žáky byl distribuován zástupci jednotlivých tříd ve školním žákovské samosprávě v týdnech od 9. do 20. června. Celkem bylo rozdáno 466 kusů dotazníku, vyplněných se vrátilo 401 kusů, což je 80%.

Dotazník obsahoval 8 tvrzení o životě ve škole, úkolem žáků bylo zhodnotit jejich pravdivost pomocí školní stupnice známek, v níž jednička vyjadřovala absolutní souhlas s uvedeným tvrzením, pětka naopak absolutní nesouhlas.

Žáci se zamýšleli nad následujícími tvrzeními:

1. Ve škole se cítím dobře.

2. Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech myslíme.

3. Když se o něčem debatuje, nebojíme se říct svůj názor.

4. Když žáci něčemu nerozumějí, mohou se přihlásit a zeptat.

5. Všichni žáci naší třídy musí při vyučování dělat ve stejnou dobu stejnou práci.

6. Učitelé používají v hodinách pomůcky, zajímavé knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu dobře rozuměli.

7. Při vyučování se sami snažíme nalézt odpovědi na otázky k učivu, hledáme v knížkách, časopisech, děláme pokusy apod.

8. Ve školní jídelně se dobře vaří a jídlo mi chutná.

Následující tabulka podává souhrnnou informaci o počtu odpovědí na jednotlivé otázky a jejich rozvrstvení ve známkovací stupnici:

Ot. odp. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

1 401

131 32,67 181 45,14 62 15,46 7 1,75 20 4,99

2 399

85 21,30 174 43,61 89 22,31 34 8,52 17 4,26

3 401

165 41,15 133 33,17 71 17,71 22 5,49 10 2,49

4 401

220 54,86 120 29,93 33 8,23 19 4,74 9 2,24

5 397

123 30,98 155 39,04 80 20,15 18 4,53 21 5,29

6 400

153 38,25 120 30,00 70 17,50 41 10,25 16 4,00

7 401

83 20,70 151 37,66 109 27,18 36 8,98 22 5,49

8 365

57 15,62 111 30,41 115 31,51 68 18,63 14 3,84

S 3165 1017 32,13 1145 36,18 629 19,87 245 7,74 129 4,08


K jednotlivým tvrzením mohli žáci připojit své komentáře, názory a připomínky. Objevovaly se názory pochvalné i silně kritické, které až na výjimky nevybočily z očekávaných mezí. Většina těchto připomínek a názorů však zůstala ojedinělá. Přesto se domnívám, že dotazníkové šetření mezi žáky bylo užitečné (stejně jako obdobná akce pro rodiče) , neboť pedagogickému sboru školy poskytlo pohled z druhé strany, ze strany partnera ve vzdělávání, tedy žáka. Souhrnné výsledky dotazníku ukázaly jisté rezervy ve vzdělávacím procesu (na které poukazuje nenaplněné očekávání žáků) - nedostatečné vybavení pomůckami a jejich malé využívání ve výuce, malá variabilita metod a forem práce, převažující autoritativní vztahy mezi vyučujícími a žáky. Vlnou kritiky byla zasažena školní jídelna, ato především kvůli malým porcím jídla a nedostatečné hygieně (špinavé příbory). Školní jídelna bohužel není restaurace, kde si každý může vybrat jídlo podle své chuti a v jakémkoli množství (ovšem za nepoměrně větší peníz), řídí se stravovacími vyhláškami a normami, které je nutno dodržovat. Tuto skutečnost je třeba objasňovat, aby mohla být pochopena, a proto mám v úmyslu zvát pravidelně na schůzky školní žákovské samosprávy vedoucí školní jídelny. Není vyloučena ani možnost, že zástupci žáků budou spolupracovat na přípravě jídelníčku.

Samostatnou a oprávněně kritizovanou kapitolou jsou školní šatny. S tímto problémem se škola potýká už léta především proto, že souvisí s historickým rázem budovy a nedostatkem prostoru pro uspokojivé řešení šaten. Věřím, že se v brzké době podaří najít cesta, jak tuto tíživou situaci zlepšit.

Děkuji všem, kteří zodpovědně přistoupili k vyplnění dotazníku a doufám, že poznatky z něj budou ku prospěchu všech ve škole!

Radovan Pavelka

8. Procházka školním rokem 2002/2003

Září

25.9.

Zeměpisná exkurze žáků 9. tříd - Jesenický okruh

29.9. - 6.10. Anglie 2002

Na tento nezapomenutelný zájezd si každý jeho účastník jistě udělal svůj názor, má vlastní vzpomínky a určitě by je interpretoval trochu jinak. Takhle jsem ten týden prožila já:

Den první 29. září 2002

Milý deníčku, nemohla jsem dospat. Strašně se těším a obávám zároveň.


Nevím, jak se domluvím v rodině, aspoň že tam se mnou bude bydlet Lenka, společně to zvládneme... Čas odjezdu nastal a hned se vyskytla první komplikace. Lenka je nemocná. Nejspíš mě ubytují v rodině s někým jiným...

Cesta probíhá v pohodě a klidu. V Brně jsme přibrali průvodkyni, snad bude sympatická... Večer jsme se dívali na Titanic. Krásný film, zvlášť když ho vidíte podesáté jako já. Kluci mají zajímavé připomínky (Jacku, Jacku, kde mám deku? volá podle nich Rose na umírajícího Jacka nebo Ještě naposled ti otrhám rampouchy říká Rose a hladí ho po tváři). O legraci nouzi nemáme.Dalším filmem je Prci, prci, prcičky, ten se líbí hlavně klukům. Někteří upadají do polospánku, ale ten opravdový, kvalitní spánek nehrozí. Zvlášť když nám ho kolem půlnoci nařídí. Někteří jedinci stále bdí a snaží se budit ty ostatní...

Den druhý, 30. září 2002

Dobré ráno, Francie. Za chvíli se máme nalodit na trajekt, snad nedopadneme jak Titanic ... Trajekt je hezký, ale zatím nemůžene na palubu. Sedíme v okně a koukáme na moře ... Vyplnili jsme nějaké karty nutné k pobytu v Británii. Oznámili nám, že budeme muset sami promluvit s britskými úředníky. Všichni jsou nadšení ... Konečně jsme byli na palubě. Viděli jsme východ slunce. Anglické pobřeží je nádherné ...

Přišel avizovaný pokec s úředníky. Pečlivě jsme si připravili fráze jako Please? What? I don´t understand you. Všichni jsme to nakonec ve zdraví přežili. Stačilo pár nechápavých pohledů a mohli jsme jít. Jelikož šlo vše hladce, museli jsme si poradit s přebytkem času. Zůstali jsme na pláži a vychutnali si snídani u moře ...

Asi tak za dvě hodinky jsme se už procházeli na místě zvaném Dover Castle. Tvoří ho samotný hrad, pár budov vypadajících jako kostelíky, kaple nebo něco podobného a hlavně tajné tunely, s jejichž výstavbou se začalo za napoleonských válek, ale hlavní účel splnily ve 2. světové válce, kdy sloužily jako velitelství a nemocnice zároveň. O každé budově tady by se dalo dlouze vyprávět.To samé se dá říct o městu Canterbury a zde se nacházející katedrále ...

A pak přišla ta chvíle, kdy jsme konečně přijeli do města, které se nám mělo v příštích dnech stát dočasným domovem ... Autobus zastavil na místě, kam si pro nás měly přijet hostitelské rodiny. Můj velký problém se nezměnil. Mou hlavou se stále honila jediná otázka, s kýmpak asi budu bydlet ...

Má anglická rodina už má jméno - Piggotovi a jsem náhodou jediný česky mluvící člověk v jejich domácnosti. Jsou to velice milí lidé, mají prý sedmnáctiletou dceru, ale zatím jsem ji neviděla ... Už mám prvního kamaráda. Jmenuje se Galet a je to naprosto úžasný pes. Mají tu taky dvě kočky, králíčky, kačeny, husy a další zvířata, kterých jsem si ještě nestačila všimnout


...

Den třetí, 1.října 2002

Dobré ráno, Anglie. Až vám někdo bude tvrdit, že v Anglii moc netopí, nevěřte jim. Manželé Piggotovi jsou opravdu báječní. Paní Piggotová skvěle vaří. To jsem zapomněla včera napsat, že mi po večeři dali zmrzlinu a že už jsem byla najezená, když jsem se na svou porci podívala. Dnes mě pan Piggot odvezl do školy jejich toyotou (úžasný autíčko) a můj kamarád Galet mě taky doprovázel. Jsem zvědavá na první vyučovací hodinu...

Co následovalo, se snad ani nedá popsat slovy. Nebyla to žádná výjimečná událost, ale Brian. Pro někoho obyčejné jméno, pro členy naší první skupinky nezapomenutelný zážitek. Nejúžasnější učitel pod sluncem nebo prostě „ten borec". Na jeho módní přehlídku zavzpomíná s úsměvem jistě každý ... po dvou hodinách a Bianem nás čekala ještě jedna se Sue, kterou jsme shledali nazajímavou. Hodinu i učitelku ...

Odpoledne jsme se naším věrným autobusem vydali na Hastings Castle, nebo spíš na to, co z něj zbylo. Vyslechli jsme si tady něco o bitvě u Hastings v roce 1066. Potom jsme pokračovali do Smuggles Caves, čili pašeráckých jeskyní. Něco tak dokonale propracovaného aby u nás jeden pohledal. Zvukové i světelné efekty byly ohromující ... Po té nádheře, co jsme zažili, jsme si prohlédli starou část města Hastings, kde jsme okamžitě začali utrácet (někteří za pohledy nebo nějaké malé suvenýry, někteří ale za úplné blbosti, radši ani nebudu říkat za co). Už se pomalu blížil večer a autobus nás rozvezl na tzv. meeting pointy, místa,kde si nás náš pojízdný domov bude ráno vyzvedávat a večer nás tam opět přivážet.. Cestu do domu hostitelské rodiny jsme měli najít podle map, které nám rozdala průvodkyně. Vysedla jsem na meeting pointu 2 a přesně podle mapy šla k místu, kde měl stát dům rodiny, u níž jsem bydlela. Následovalo překvapení, ten dům tam nebyl ... Naštěstí jsem ho za chvíli našla, ale v úplně jiné ulici. Při večeři jsem si pěkně popovídala s Piggotovými a konečně jsem poznala jejich dceru, Jmenuje se Philippha, je milá, ale nerozumím jí ani slovo. Jinak její rodiče mají naprosto hezkou srozumitelnou angličtinu. Zítra jedeme do Brightonu, už se těším ...

Den čtvrtý, 2. října 2002

Dnes ráno jsem se probudila a uvědomila si, že za tu dobu, co jsme v Anglii, ještě nepršelo. Je tu neobyčejně hezké počasí na toto roční období, jak jsem se dozvěděla od paní Piggotové (myslím, že její křestní jméno je Margaret a pan Piggot je asi Steve) ... Po snídani jsem se odebrala na meeting point 2 a v autobuse jsem si postěžovala klukům, že jsem včera podle mapky netrefila domů. Byla jsem překvapená, když mi oznámili, že oni sami bloudili asi půl hodiny, než našli ten správný příbytek. Tuto věc jsme


společně sdělili naší „velice milé" paní průvodkyni. Ta nás odbyla s tím, že ty mapy nemůžeme brát vážně (ale trefit domů podle nich máme).

Brian zas dneska perlil. (Proč tak skvělý učitele nemůžeme mít na Hlucháku?) Je neuvěřitelné, co vše si dokáže vymyslet, aby nás donutil mluvit ... Se Sue jsme si povídali o našich hostitelských rodinách. Řekla jsem, že Piggotovi mají jen jednu dceru, snad je to pravda ...

Cíl naší další cesty se nenacházel moc daleko od Hastings, možná něco kolem hodiny. Brighton, proslulý nejen trošku přeplácanou stavbou Royal Pavilion, byl jednou z nejhezčích zastávek naší cesty. Zde jsme navštívili Sea Life Centre (podmořské muzeum) a zase jsme užasli nad tím, jak jde každá maličkost propracovat a jak si člověk může vyhrát v nějakém podmořském centru. Někteří podepsali i petici proti lovení žraloků.

Dostali jsme dlouhý rozchod, a tak jsme si mohli projít brightonské molo nebo si sednout na pláž a nekonečně dlouho pozorovat moře. Někdo se zas šel vyřádit na různé atrakce, kterých bylo všude požehnaně. Cestou zpátky se opět konal sendvičový výprodej (všechny zbylé sendviče se v autobuse posílali dozadu klukům) ...

Sláva, konečně jsem trefila domů! Údajně mi někdo k Piggotům volal, prý rodinný přítel, nemám tušení, o koho jde ... Jako každý večer jsem si chtěla povídat. Pan Piggot mě tak nenápadně uklidil do mého pokoje. Řekla jsem mu, že mám ráda historii, a tak mi půjčil kopu anglických knížek o britské historii a jednu o francouzské revoluci. Zjistila jsem, že jsem nevědomě lhala Sue. Piggotovi mají totiž šest dětí, ne jenom jedno. V jedné knížce jsem našla věnování ke dni otců od Justina, Marcuse, Kirstin, Patricka, Philipphy a Henryho ...

Den pátý, 3. října 2002

Ráno nás autobus opět dopravil do školy. A první hodina s Brianem nás zase nezklamala. Povídky o typické české dívce Katce a jejím synovi Pepovi neměly žádnou pointu, ale každý z nás se snažil, aby byl ten příběh co nejzamotanější, ať už si Pepa kupoval stále nová auta nebo ho pokousal žralok či sestřička, neustále jsme se smáli. To se Sue taková sranda nebyla. Jediný, kdo se smál jejím vtipům, byla ona sama ...

Odpoledne strávené v pirátské vesničce Rye mě moc neuchvátilo, zvláště kviz, který jsme museli vyplňovat. O to víc se mi ale líbil Bodiam Castle, který jsme bohužel viděli jen zvenčí ... Hned po večeři v hostitelských rodinách jsme naším pojízdným domečkem zamířili na diskotéku. Popsala bych ji asi takhle: žádné ploužáky, nedýchatelný vzduch, vedro a spousta uječených Belgičanů ...

Den šestý, 4. října 2002

Poslední dvě hodiny s Brianem byly zároveň těmi nejlepšími. Většina z


nás si toho „borce" vyfotila. I Sue se poslední hodinu zdála snesitelnější. To se nám bude ale stýskat ... Odpoledne přišla na řadu vesnička Battle, nacházející se v místech, kde se v roce 1066 odehrála bitva, o které jsme tento týden slyšeli snad všechno ... Poslední akcí byly nákupy v Hastings. Místo toho se šli někteří projít po pláži a posbírat ještě nějaké ty šutýrky .

Po návratu do svého dočasného bydliště jsem si vyfotila „svou" rodinu a oni zas mě. Večer k nim přijela jejich dcera Kirsten, zaslechla jsem něco v tom smyslu, že se má vdávat. Na večeři mi dali to nejodpornější jídlo, co jsem kdy v životě jedla - chilli od jejich syna Patricka (základní složkou byla nejspíš hlína) ...

Den sedmý, 5. října 2002

Piggotovi ráno zaspali a málem mě už nevrátili. Loučení s nimi nebylo vůbec snadné, byli to jedni z nejlepších lidí, co jsem potkala ...

Na dnešním programu byl Londýn, místo, na které jsem se osobně moc netěšila. Viděli jsme toho hodně - Buckinghamský palác, budovy Parlamentu, Big Ben, Tower Bridge a v neposlední řadě hrad Tower. Nejpříjemnější chvíle však byly ty strávené v parku u Buckinghamu. Projížčka lodí po Temži byla také hezká. Na Greenwichi každý z nás pochopil, že se už musíme vrátit domů, ale nikomu se nechtělo ... Po projetí eurotunelem nebylo návratu. Pustili nám Rebely a nechali nás dívat se v klidu na video. Tuto noc jsme toho naspali více než cestou tam ...

Den osmý, 6. října 2002

Dnes to dobré ráno nebude. Všichni jsme mrzutí, chceme zpátky !!!!!!!! Asi patnáct minut po třetí hodině přijíždí náš autobus ke III. ZŠ v Šumperku, nikdo nechce domů, ale co nám zbývá.

Nejvíc mi bude chybět ta naše parta, co se tam dala dohromady.

Martina Buchtová, 9.C

Říjen

2.10. Ukázková hodina v 1. třídě - činnostní učení

(E. Procházková)

7. - 9.10. Stonožkový týden - sběr starého papíru. Žáci nasbírali

5328 kg papíru a získali 2210 Kč, které spolu s 1290 Kč

získanými prodejem keramiky při schůzkách s rodiči
dne 15.10. zaslali před Vánocemi povodní postižené ZŠ

ve Strýčicích u Hluboké nad Vltavou. Celkem škola ve
Strýčicích obdržela finanční dar ve výši 3500 Kč.
23.10.
Exkurze do planetária v Ostravě (4.A + 5. třídy)
24.10. Podzim plný očekávání na III.ZŠ
I dny ve škole mohou být nevšední a radostné. Pestrobarevnost podzimu


prolnula téměř všemi třídami I. stupně III. ZŠ v Šumperku. Na konci října zde probíhal podzimní projektový den.

Třídy se proměnily v tvůrčí dílny, ve kterých žáci mohli uplatnit své znalosti, prožitky, kreativitu, smysl pro spolupráci a vzájemný respekt. První třídy podzim ochutnaly a ztvárnily dramatizací. Druháci se proměnili v Topolčata, Bucíky, Dubíky, Javorčata, Lipovníky a všechny své znalosti zpracovali i výtvarně. Ve třetí třídě si děti převlečené za podzimní měsíce dokonce ochutnaly i vlastní pečené brambory. Všemi smysly vnímali podzim žáci čtvrté třídy. Patronem pátých tříd se stal samotný Krakonoš, který bděl nad tvůrčí činností nadějných literátů a výtvarníků.

Vše, co se za celý den upeklo, bylo nabídnuto k ochutnávce po celém prvním patře školy. Den uzavřela Drakiáda. Děti mohly své dojmy, prožitky a pocity poslat po svém dráčku do světa.

Učitelky I. stupně a vychovatelky ŠD

Listopad

17.11.

Zájezd pracovníků a žáků školy na divadelní představení

Marie Stuartovna do Stavovského divadla v Praze

29.11. Školní večírek v sálu PARS DMN Šumperk

Prosinec
5.12.
Mikuláš nebo Čert - akce zaměřená na dodržování

rychlosti - žáci 4.C ve spolupráci s Policií ČR

12.12. První, ustavující schůzka školní žákovské samosprávy

13.12. Vánoční koncert hnutí „Na vlastních nohou - Stonožka"

v pražské Lucerně (pí uč. B. Málková + J. Kraus (9.C),
J. Ulrichová a E. Neumanová (9.D), L. Bínková,

L. Vernerová, B. Šmoldasová a A. Dvouletá (9.B).

Pozvání na koncert jsme obdrželi za 260 vánočních přání
pro hnutí Stonožka.
20.12. Vánoce ve škole - vánoční program pro děti (Alfonz
Cup - turnaj dívek v malé kopané) a pro bývalé kolegy

učitele

Leden
4. - 10.1.
Lyžařský výcvik žáků 7. tříd na Návrší
8. - 11.1. Zimní pobyt žáků 6.D na horách

13. - 15.1. Zimní pobyt žáků 6.C na horách

27. - 29.1. Zimní pobyt žáků 4.B na horách


Únor

4.,5.2.

Testy KALIBRO v 9. třídách

13.,14.2. Zápis do 1. tříd - zapsáno 65 dětí, do 1. třídy nastoupí

1. září 2003 55 dětí, 10 dostalo odklad školní docházky

20.,21.2. Ředitelské volno - chřipková epidemie

27.2. Celodenní seminář pedagogických pracovníků se školním

psychologem


Březen

5. - 10.3.

Testy KALIBRO v 5. třídách

14.3. Bruslení - I. stupeň
21.3. Matematický KLOKAN - celosvětová matematická soutěž

pro žáky 4. - 9. tříd

24.3. Divadelní představení Zvířátka z našeho lesa v D 123 -

členkami Divadelního studia Šumperk jsou i žákyně naší

školy M. Chromečková (5.A), M. Maksová (7.C) a sestry

V. a B. Slabovy (8.B, 7.B)

* foto IMG 0304

Duben
2.4.
Kniha měla svátek

2. duben 2003 nebyl dnem ledajakým. Do naší základní školy – „Hlucháku" - jsme přicházeli ne jako žáci Tomáš, Bára, Tereza, Helča, Sandra, Franta…., ale jako praotec Čech, kněžna Libuše, Polednice, Pipi Dlouhá punčocha, Barunka nebo jako cestovatelé a badatelé.

Po zvonění jsme neusedli do lavic, neotvírali učebnice ani diktátové sešity, ale ztvárňovali jsme literární postavy a představovali autory oblíbených knih. Praotec Čech „vystupoval" na horu Říp, kněžna Libuše předvídala budoucnost, trpaslíci pěkně zazpívali, Pipi Dlouhá punčocha připravila zajímavosti o spisovatelce Astrid Lindgrenové. Postavu z ;Erbenovy Kytice vystřídala parodie na Polednici, cestovatel a badatel R. Pearry nás seznámil s ;částí zajímavých spisů.

Mnoho nových poznatků jsme objevovali při řešení tajenek, doplňovaček a hádanek. Zašli jsme i do knihovny cizích jazyků, kde jsme si prohlédli anglické časopisy a seznámili se s ;anglickými názvy pohádkových postav.

V ;druhé části netradičního vyučování jsme měli možnost setkat se s ;Harry Potterem, Hermionou, Robinem Hoodem, Zubejdou, Ferdou mravencem, Karkulkou, Popelkou, s ;vodníky, čarodějnicemi, ježidědky, princeznami…..Ti všichni se vyrojili ze tříd 1. stupně i se svými přestrojenými


paními učitelkami.

Po přehlídce těchto oblíbených literárních postav jsme ještě soutěžili a vyjadřovali jsme ústně, písemně i výtvarně své pocity na téma Kniha má svátek. Kromě toho, že celý den panovala skvělá nálada, jsme se dozvěděli hodně nového a zajímavého. Pochopili jsme i slova K.Čapka:

„Knihy nečteme jen proto, abychom byli vzdělaní,

ale proto, aby nám zkrášlily svět."

Podle vyjádření spolužáků z 5.C

zpracovaly Helena Čermáková a Barbora Fišerová

* obrázek TEREZY k nadpisu (z diskety)

12. - 13.4.

,,Les ve škole – škola v ;lese‘‘

aneb Ekologická výchova na naší ZŠ

Motto: „Tak, jako se Malý Princ stará o svoji planetu, pečuje Tereza o Zemi. Drží ji ve svém náručí, protože ji má ráda, a také proto, že se o ni trochu bojí."

V ;letošním školním roce jsme se, jako jedna z ;250 zúčastněných škol v ČR, přihlásili k ;projektu ekologického sdružení TEREZA na téma: ,,Les ve škole – škola v ;lese‘‘.

Projekt zpracovávala třída 4.C v ;rámci přírodovědy, ale prolínal se i do všech ostatních vyučovacích předmětů. Žáci se seznámili s ;naším nejrozšířenějším ekosystémem zajímavou a tvořivou formou, ať už ve třídě, nebo přímo v ;lese. Jedním z vrcholů bylo i ,,Hledání jara‘‘, o víkendu 12.4. – 13.4. 2003.

K ;výstupní zprávě o průběhu jednotlivých činností celého projektu žáci vytvořili ,,Knížku o nás‘‘, kde výtvarně a literárně zpracovali téma ,,Keltský stromový kalendář‘‘. Spojila jsem jej současně s ;osobnostní a sociální výchovou. Zjistili jsme, jak se každý z ;nás podobá svému stromu a co jej s ;ním spojuje, i to, že člověk by měl být jako strom. Mít pevné kořeny, rovný kmen a košatou korunu vědění, aby mohl prožít smysluplný život.

Za práci jsme byli oceněni 7.místem. Je to pro nás výzva, abychom v ;podobných akcích pokračovali i v ;dalším školním roce.

Věra Kolaříková, třídní učitelka

14.4.

Přijímací zkoušky žáků 5. a 9. tříd na střední školy

15.4. Ukličme svět - při úklidové akci pomohli žáci 4. a 5.tříd

25.4. Den Země - účast na celodenní akci Vily Doris a na

dětském slyšení (beseda žáků s představiteli města)


29.4. Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků -

přijato 32 žáků 2. tříd

30.4. Den zdraví

I žáci II. stupně si v uplynulém školním roce vyzkoušeli projektovou formu vyučování. Při Dni zdraví se nestřídali učitelé ve třídách, ale třídy na jednotlivých stanovištích, a to nejen u učitelů, vydatně totiž pomáhaly studentky Střední zdravotnické školy v Šumperku.
Cílem bylo ukázat prvky zdravého života a připravit se na jeho ochranu v různých situacích. A tak se žáci věnovali pohybu ve formě kolektivních sportů, učili se vyrábět zdravé pomazánky, ovocné a zeleninové saláty a učili se poskytovat první pomoc při zlomeninách, popáleninách a krvácení. Vyzkoušeli si rovněž stabilizovanou polohu a přenášení raněných. Za odměnu si pak mohli změřit krevní tlak.

Pro žáky devátých tříd bylo pak ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem připraveno dopoledne věnované ukázkám akcí na záchranu lidského života při úniku nebezpečných chemických látek, požáru a nehodě.
Podle vyjádření žáků to byl užitečně, zajímavě a poučně strávený den.

Radovan Pavelka

* foto C 64

Květen

2.5.

Ředitelské volno

5. - 9.5. Sběrová akce - část výtěžku ve výši 2145 Kč byla na

návrh žákovské samosprávy zaslána na účet hnutí

Stonožka jako příspěvek na nákup vitamínů pro děti v

Iráku

12.5. Projekt o Evropské unii

12. května 2003, den před začátkem referenda o vstupu ČR do Evropské unie, se žáci 5.B proměnili na zastupitele České republiky. Vyzbrojeni celoročními znalostmi a poznatky z vlastivědy o ČR a Evropě, referáty o zemích EU a o kandidátských zemích, které usilují o vstup do EU, encyklopediemi a atlasy, se ve skupinkách vrhali do řešení nelehkých úkolů z matematiky, pokoušeli se vyplnit přihlášky České republiky do Evropské unie a uzavřít smlouvy o vzájemné spolupráci ČR s jinou, libovolně vybranou zemí EU.
Díky tomu na vlastní kůži poznali, že není vždy zcela jednoduché, aby se domluvil člověk s člověkem, natož cizinec s cizincem. Zjistili, že najít kompromis nemusí být úplně jednoduché, ale že o to víc je cennější konečná domluva. Po bouřlivých diskuzích se totiž nakonec každé bskupině podařilo


smlouvu o vzájemné spolupráci sepsat.
Na závěr celého dne žáci vytvořili velký plakát, na kterém mohli prezentovat výsledky své celodenní práce. Zdálo se, že tento den byl příjemným a zajímavým završením celoročního učiva vlastivědy.

Zdeňka Mlčochová, třídní učitelka

17.5.

Zájezd pedagogických pracovníků a jejich dětí na

Prodanou nevěstu do Národního divadla v Praze

20.,21.5. Exkurze žáků 9. tříd do Osvětimi

22.5. Dějepisná exkurze do pravěké vesničky ve Všestarech -

6.C,D

Bezpečnost, záchrana a pomoc - ukázky práce
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému

na Tyršově stadionu - 9.A - D

29.5. Literárně historická exkurze do Prahy - 9.D
30.5. Den dětí - školní družina dětem k svátku


* foto Pict 0123

Červen

2.6.

Exkurze do plnetária v Ostravě - 9.C,D + 7.B

4.6. Exkurze do plnetária v Ostravě - 9.A,B + 8.B

*foto (z diskety - orientační běh)

Olympiáda škol v ;orientačním běhu

Přestože orientační běh není sportem olympijským, zůstává i nadále součástí školních sportovních soutěží a díky nadšencům tohoto sportu se konají pravidelně dvakrát do roka školní závody pro okres Šumperk, z ;nichž postupují nejlepší školy do krajského a celostátního finále.

Naše škola má tu výhodu, že se nespecializuje na žádný druh sportu a dává možnost všem dětem si tento zdravý sport vyzkoušet a případně se mu i nadále věnovat. Tomu odpovídá i naše vysoká účast na školních závodech, které jsou připraveny tak, aby si každý, i úplný začátečník, mohl zaběhnout závod bez obav, že se ztratí či nebude schopen si poradit s ;mapou a buzolou. Děti z ;prvního stupně obvykle běží po fáborkách a starší mají postavenou spíše lehčí trať. V ;průběhu závodu také funguje spolupráce mezi staršími, zkušenějšími dětmi a mladšími začátečníky, kteří potřebují každou dobrou radu. Závody pro děti mívají parkový charakter, běží se v ;parku nebo na sídlišti, nebo jsou uspořádány jako klasický orientační běh v ;lese.


V ;letošní školním roce se konaly závody na sídlišti kolem 6. ZŠ (podzimní kolo) a na Kotli (jarní kolo). Oba dva závody uspořádal klub orientačního běhu Severka Šumperk ve spolupráci s Vilou Doris, při organizaci pomáhali vydatně i někteří starší žáci naší školy. Z ;jarního okresního kola postoupila nejlepší škola, 3. ZŠ Šumperk, do krajského finále. Finále se konalo 30.4. v ; Olomouci a pro reprezentaci školy byli vybráni tito žáci: Martina Chromečková,Tomáš Staněk, Přemek Hnilica, Lukáš Lacina, Lukáš Číž, Hana Janů ( všichni 1. stupeň), Jana Hrtáňová, Tomáš Holínek, Petr Linhart, Jarda Opletal, Radek Coufal, Zdeněk Janů, Markéta Paloncýová, Štěpánka Staňková, Matěj Čičák, Ríša Černý a Vojta Král. Téměř všichni už jeli do Olomouce se závodními zkušenostmi, a tak se dal očekávat dobrý výsledek. Podrobně zmapované sídliště Tabulový vrch však skýtalo mnoho nástrah a těžkých postupů a dohledávek, takže ne všichni dopadli podle svých představ.

V ;soutěži žáků 1. stupně skončila Martina Chromečková „až" pátá, Přema Hnilica ve stejné kategorii chlapců vystoupil na stupínek nejvyšší. Spolu s ;ostatními členy družstva prvního stupně, kteří také získali cenné body, obsadili naši závodníci 1. místo!!!!

V ;soutěži žáků druhého stupně byla konkurence ještě o něco vyšší, avšak i zde se nám dařilo. V ;kategorii chlapců 6. a 7. tříd se nejlépe z našich umístil Jarda Opletal, který vybojoval 3. místo, avšak hned za ním následovali na 4. místě Radek Coufal a na 5. Tomáš Holínek. V ;kategorii chlapců 8. a 9. tříd splnil beze zbytku skvěle roli favorita Vojtěch Král a vyhrál. Další želízka v ;ohni jsme zde neměli, ale dobře zabojoval i Ríša Černý, který podal v ;závodě svoje maximum. V ;kategorii děvčat 6. a 7. tříd jsme měli pouze jednu zástupkyni, Jana Hrtáňová obsadila 10. místo. Děvčata z ;8. a 9. tříd přispěla do bodování družstva velmi vydatně, neboť obsadila 2. (M. Paloncýová) a 3. (Š. Staňková) místo. Není bez zajímavosti, že vítězkou v ;této kategorii se stala žákyně z ;Konice, která sbírá medaile i na evropských šampionátech v ;dorosteneckých kategoriích.

Sečteno a podtrženo, zvítězili jsme i v ;této soutěži žáků 2. stupně, i když jen o fous (o 3 body) před Slovanským gymnáziem Olomouc a Základní školou Hálkova Olomouc. Výsledek byl dvojnásobným důvodem k ;radosti, neboť také znamenal postup do celostátního finále a tudíž další „volný" den školního roku.

Celostátní finále Olympiády škol v ;orientačním běhu se konalo 4.6. v ;Ostravě, na programu byla jen soutěž žáků 2. stupně a studentů středních škol. I přes značnou vzdálenost se sem sjela konkurence z ;celé republiky, účast byla více něž 200 závodníků, převážná většina z ;nich na vysoké výkonnostní úrovni. Naši školu reprezentovali opět zkušení závodníci: Jana


Hrtáňová, Tomáš Holínek, Jarda Opletal, Radek Coufal, Zdeněk Janů, Štěpánka Staňková, Markéta Paloncýová, Ríša Černý a Vojta Král.

Závod v ;Ostravě měl parkový charakter, tratě byly postaveny podél řeky Ostravice v ;Komenského sadech, přímo pod věží ostravské radnice. Neobvyklé vedro, které panovalo již od rána, udělalo závod dost obtížným i pro zkušené borce a všichni si museli sáhnout na dno svých sil. Nejlepšího umístění dosáhl Vojta Král, který obsadil 4. místo, podle vlastních slov však neběžel úplně bez chyb a nebyl se svým výsledkem spokojen. Skvělého výsledku dosáhl Jarda Opletal, probojoval se na 6. místo. Překvapením pro něj bylo vyhlašování šesti nejlepších, museli jsme pro něj doběhnout a vyzvednout ho od zasloužené svíčkové, na které si právě pochutnával. Na stupně vítězů sice nedosáhli, ale body sbírali také Markéta Paloncýová (za 11. místo), Štěpánka Staňková (za 15. místo) a Radek Coufal (za 9. místo).

V ;celkovém hodnocení škol jsme obsadili 9. místo, vítězná základní škola nejlepších orientačních běžců byla z ;Luhačovic. Pro všechny závodníky byla na závěr připravena návštěva vyhlídkové věže ostravské radnice, odkud se děti mohly přesvědčit, že Ostrava již zdaleka není jen černá a že je odtud „nedaleko" do Beskyd i Jeseníků.

Ostravu jsme opouštěli s ;pocitem dobře odvedené „práce" a říkali jsme si: tak příští rok zase, pro změnu v ;Pardubicích , na celostátním finále. Budou nám sice chybět zkušení orienťáci, kteří pro školu získali mnoho cenných vítězství, Markéta Paloncýová a Vojta Král, ale doufejme, že jim vyrostou další nástupci.

Zdenka Králová, učitelka angličtiny a trenérka orientačního běhu

9. - 13.6.

Vojtíškov 2003 - 12. intenzivní jazykový kurz pro žáky

5. a 6. tříd s rozšířenou výukou jazyků spojený se

sportovními aktivitami v přírodě; letos se ho poprvé v

novém prostředí zúčastnili i vybraní žáci ze

6. nejazykových tříd


* foto IMG 0670

12.6.
Literární exkurze do Babiččina údolí - 7.B,C
Dějepisná exkurze do pravěké vesničky ve Všestarech -

6.A,B

Léto v Euroregionu Praděd

Dne 12.6. se 60 žáků naší školy sešlo v 7 hodin na náměstí Republiky, aby odtud vyrazilo do polské Nysy v rámci akce na podporu příhraničních styků Léto v Euroregionu Praděd. Po více než hodině čekání na druhý


autobus pro děti z I. stupně jsme konečně vyjeli. Na nás starší žáky dohlíželi páni učitelé Marošek a Křivohlávek, o mladší žáky v druhém autobuse se staraly paní učitelky Kolaříková a Michálková.

Po celou dobu jízdy panovala v autobuse dobrá nálada. Každý dostal červené tričko s nápisem Nysa a papírovou kšiltovku. Asi o půl desáté jsme dorazili na parkoviště poblíž Nyského jezera, kde se měla konat většina připravených akcí. Cesta pěšky k pláži nebyla dlouhá. Jakmile jsme uviděli rozlehlou písčitou pláž, všech se zmocnilo nadšení. Rozdělili jsme se do 5 skupin (potápění, plavčíci, plážové hry, jachting a windsurfing) a každý vyhledal svého polského vedoucího. další skupinka se vypravila na procházku po městském opevnění.
Mladší spolužáci měli odlišný program, věnovali se malování, hudbě, baletu, fotografování a práci ve scénických dílnách.

Po chvíli neúspěšného hledání převlékacích kabinek jsme se nakonec museli převléknout v nedalekém lesíku. Poté jsme závodili v různých disciplínách. Bylo parné odpoledne, a proto každý s radostí uvítal osvěžení ve vodách jezera. Voda byla příjemně teplá a bylo možno vypůjčit si šlapadla - většina tuto možnost využila. Slunce intenzivně svítilo, a nebylo proto divu, že když jsme se všichni po náročném odpoledni sešli, měl bezmála každý spálené tělo či obličejík. Nastoupili jsme do autobusu, který nás odvezl k místnímu koupališti, kde proběhlo slavnostní ukončení dne stráveného v polské Nyse. Všichni jsme obdrželi upomínkový diplom.

Zpáteční cesta uběhla velice rychle. Domů jsme se vrátili unavení, avšak šťastní, že se tento „výlet" podařil. Zůstanou nám na něj moc krásné vzpomínky.

Lenka a Lucie Tůmovy, 8.C

18.6.

Ajaxův zápisník

Ve školním roce 2002/2003 proběhla ve druhých třídách ve spolupráci s Policií České republiky preventivní akce s názvem „Ajaxův zápisník".

Úkolem bylo obeznámit děti s nebezpečími, která je mohou každodenně potkat. Děti se tak seznamovaly s bezpečností silničního provozu, s nebezpečím drog, alkoholu i kouření. Probírala se rovněž témata šikany, záškoláctví a kontaktu s neznámými osobami.

Celý projekt byl doplněn praktickými ukázkami práce Policie ČR.

Eva Rudecká

20.6.

Cesta do školy - dopravní výchova pro žáky 4. tříd jinak

ve spoolupráci s Vilou Doris, Horníčkovou autoškolou

a složkami integrovaného záchranného systému


24.6. Literární exkurze do Babiččina údolí - 6.A, 7.A

9. Odcházíme ...

Když jsem v první třídě nastoupila do školy (to jsem ještě nechodila na Hluchák), přišli mi deváťáci velcí a dospělí. Devět let uplynulo a já se teč dívám zpět a vzpomínám. Hlavní změna přišla hned ve druhé třídě - přešla jsem na Hluchák. Složila jsem zkoušky do jazykových tříd a společně s lidmi, se kterými jsem doteč, jsem se pomalu prokousávala jednotlivými ročníky. Někdy to bylo lehčí, jindy zase těžší, ale teč jsme na samém konci základní školní docházky a nejde to změnit. Co jsme za těch devět let udělali? To je otázka, na kterou si každý musí odpovědět sám, ale jedna z nejviditelnějších činností, co jsme zde na Hlucháku dělali, byla příprava Alfonze (pozn. redakce: rozuměj školního časopisu) a vůbec práce v knihovně.

Můj vztah ke knihovně se postupně vyvíjel. Snad všechny malé děti si brání svou třídu jako své teritorium, do kterého jim nikdo cizí nesmí vkročit. My jsme nebyli jiní, takže má první zkušenost s Alfonzem byla ta,že jsem společně s ostatními spolužáky vyhazovala redaktory Alfonze ze třídy, že ne , žádný časopis nechceme. Zlom nastal v sedmé třídě, když se mě paní učitelka Fišerová zeptala, jestli nechci dělat v knihovně. Jo, proč ne, ale uvědomila jsem si, že ani nevím, kde knihovna je - nikdy jsem tam nebyla. Tento nedostatek jsem ale rychle odstranila a společně s několika lidmi od nás ze třídy jsme začali. Upřímně řečeno, v knihovně mě to vždy bavilo, přestože to vypadá jako úplná nuda. Obalování knížek sice velká zábava není, ale důležité je nadšení a potom také dobrá parta. A to jsme opravdu byli. Sice lidé postupně odcházeli a z původní poloviny třídy jsme zbyli tři, ale přesto můžu říct, že mě tato práce baví. Práce v knihovně není samozřejmě jenom práce s knihami, ale také vydávání časopisu. Když si uvědomím, jakým způsobem jsme ho na začátku vydávali ... Zprvu jsme v knihovně totiž neměli počítač a Alfonze jsme vydávali takříkajíc na koleně. Představte si napsané články, vytisknuté a potom nalepené na A4. Takhle se to potom kopírovalo a vydávalo. Dnes již vše dodáváme na disketách a kromě malých vtipů na vyplnění místa děláme vše počítačem. Zlatá technika. Někdy ovšem také na techniku pěkně nadáváme - to když zlobí.

Zkrátka a dobře, v knihovně se mi líbí, zde na škole se mi líbí, ale bohužel všechno hezké jednou skončí. Už nám zbývá jen pár dní a navždy opustíme tuto školu. Samozřejmě, vrátíme se sem na návštěvu, podívat se, popovídat si, ale už nikdy sem nepřijdeme jako žáci. Zní to zvláštně, v patnácti letech na něco říkat nikdy, ale je to tak. Teč už se vlastně jenom loučíme a


vzpomínáme. Na tuhle školu nezapomeneme a budeme si navždy pamatovat, co jsme v ní prožili a získali pro další život. A není toho málo ...

Markéta Paloncýová, 9.C

10. As my time at Hluchák is almost over ...

I understand that the most important part of my life has passed. I came to this school when I was only a small taciturn child. I was afraid of each person I did not know. I cried because of everything what happened to me.

At the beginning I had only one friend, now she has not already been at this school. But I have more friends. Everything must have end one day. So I cannot stay here forever. But it would be interesting if you went to the same school and the same class with the same people all the time of your studies. I want to know how long would it take until I will pass them forward, for example to…the forest. There were moments which I would like to recollect again and again. The best memories are of our trip to England. To spend a week with a group of not normal teenagers is the best way to understand yourself. Each of my classmates gave me something what had changed me. Whether to right or to bad, it is the question for someone else.

They were not only my friends who taught me, but there is other group of people, often they are called teachers. I think we cannot find better teachers than we have or had although we would go through all over the world. I do not know how I will be able to leave Hluchák. It is my second home. It has been a part of my life for seven years. So how can I say ´Goodbye´? I want to say that I am not adaptable too much. I was trying to adapt there for a very long time. And last three years I have been really happy there. I compare it with one proverb. The proverb says: ´ When life gives you lemons make lemonade. ´ At the elementary school I got lemons and I knew that I had to make lemonade. But if they gave me an apple at secondary school I would not know what I will do with it. Maybe apple pie or maybe something completely different. There were also moments when I wanted to murder one of my classmates. Nothing is perfect, I have said it already for million times. When you want to have the best thing in the world you must also experience the worst thing. The good always comes with evil.

I am glad that the fate gave me the chance to be together with my classmates and teachers for seven long years. I will always have coded my memories of them in my heart.

Martina Buchtová, 9.C


11. As they were about to leave

Možná jsme někdy kouleli očima, zvedali hlas…

Možná, že budete mít tendenci vidět ze všeho nejdřív gramatické chyby….

Zkuste se však začíst do slov „našich" dětí…, vzkazy byly zapsány za jejich ;posledních dnů na „Hlucháku":

Those were good nine years and I don‘t want to leave. V.R.

I want to thank you for everything what have you done for us. J.U.

Hluchák was our second home. See you soon. A.B.

You were my second family. (PS: I love Kurt.) P.B.

Because of you I can speak English now and I like this language very much ( I can watch movies without subtitles). I‘m proud that I can speak English and I appreciate that you have taught that. Thank you for this. O.P.

I very thank you for time you have spent with us. E.Z.

Nothing is real, but you gave me sometning very real and important. World is beautiful with peace and love. J.K.

I will never forget this school and I will remember this school with love.

I spent to Hluchák my best nine years. M.V.

Hluchák is very good and I don‘t want to leave. E.P.

Thank you very much for teaching me English, because I like it the most. L.D.

U2 are fine, but U 2. J.M.

Hluchák is super and you too. P.H.

It was super at Hluchák and I never forget it. M.O.

Never I forget our classroom. D.K.

I want to return the time to third grade. Thank you very much. O.Ž.

I will miss you. K.Š.

I will never forget the years at Hluchák. Also because of you. I‘d like to thank everyone – for everything. M.P.

připravila Stanislava Kulichová

* foto trida 5 (do textu)

12. Informatika na škole aneb deset let PC na Hlucháku

Člověk si někdy docela rád nostalgicky zavzpomíná. Letos je tomu 10 let, kdy jsme do školy zakoupili naše první „písíčko". Do tohoto data (od roku 1990) jsme začínali s ;mikropočítačem DIDAKTIK. Měli jsme 2 kusy a připojovali jsme je k ;televiznímu přijímači a k ;magnetofonu (software). Pak


se v ;ředitelně školy objevilo naše výše zmiňované písíčko a pozornost vědychtivé mládeže se obrátila samozřejmě k ;tomuto dříve velmi dokonalému PC 386. Tehdy stálo na dnešní dobu neuvěřitelných 50 000,- Kč. Pro odbornou veřejnost budou jistě nezanedbatelné i jeho parametry: HDD – 40MB, RAM – 2 MB, frekvence procesoru – 33 MHz. Asi se nad těmito parametry budete shovívavě usmívat. Ale tehdy to byla pro „odbornou žákovskou veřejnost" na Hlucháku revoluční změna. S Didaktiky už nechtěl rázem nikdo pracovat a celý náš hlouček výpočtářů seděl kolem jednoho písíčka jako kuřata kolem kvočny. Tato situace byla brzy neúnosná a již příští školní rok jsme zaváděli počítačovou síť o šesti bezdiskových stanicích. Nelze nevzpomenout i na první nadšence jako byli Radek Matějka, Martin Vychopeň, Franta Barančík, Honza Říha, Michal Zajaroš, Mirek Dušek a další.Většina z ;nich je informatice věrná i nadále a řada z ;nich ji studovala na vysoké škole – stala se jim životním osudem.

Dosti nostalgie, vraťme se do reality dnešní rušné doby. V ;uplynulém roce prošla naše počítačová síť generální rekonstrukcí. Staré rozvody byly dělány doslova „na koleně" za pomoci bývalých žáků. Praktikanti VOŠ Šumperk Daniel Krhánek a Michal Hél vytvořili spolehlivější solidní počítačovou síť na současné úrovni. Základem zůstal stávající server (Pentium II 400MHz, HDD 120 GB, RAM 512 MB). K ;němu jsou připojeny všechny stanice přes 2 přepínače (switch) strukturovanou kabeláží (100 Mbit/s Ethernet). Kabelové rozvody umožňují v ;budoucnu navýšit přenosovou rychlost až na 1 Gbit/s.

Společně s ;novou počítačovou sítí jsme přešli i na solidnější zálohování dat. Server má dva pevné disky s ;kapacitou 120 GB, přičemž jeden slouží k ;zálohování metodou tzv. mirroringu.

Toto byla jen část jejich společné práce. V ;rámci lepšího zabezpečení školní budovy zavedli otevírání venkovních dveří, sboroven a počítačové učebny na tzv.Dallas čipy. Daný systém umožňuje nastavit přístup do školní budovy pro každého zaměstnance. Je možno jej využít i pro žáky školy v ;kombinaci s ;objednáváním obědů namísto karetního systému. Mohl by tak sloužil oběma účelům. Životnost čipu je téměř neomezená a vzhledem k ;rychlému opotřebení karty (1 rok), by to bylo pro rodiče žáků ekonomicky výhodnější.

Od 1.1.2003 jsme posílili rychlost našeho připojení k ;internetové síti na 96 Kbitů/s.

Všechny tyto nové skutečnosti nám umožnily zapojit se v ;širší míře do vzdělávání pedagogických pracovníků i širší veřejnosti.. V ;1. pololetí školního roku jsme v ;naší učebně proškolili 80 učitelů z ;naší i z okolních základních škol v ;rámci projektu Ministerstva školství Státní informační


politika ve vzdělávání (SIPVZ). Od února 2003 jsme se zapojili do ;programu Ministerstva informatiky a firmy Centrum internetu na proškolování veřejnosti. V ;1. pololetí prošlo školením 141 účastníků a naše regionální centrum internetu patří mezi nejaktivnější v ;Olomouckém kraji. Účastník proškolování zaplatí za dvouhodinový kurz pouze 100,-Kč. Druhou stokorunu za něj platí Ministerstvo informatiky. Celý projekt sleduje zvýšení počítačové gramotnosti u co největší části dospělé populace. Je určen především lidem středního a staršího věku. Pokud máte zájem a chcete i vy držet krok s ;vašimi dětmi, případně vnuky, hlaste se telefonicky nebo přímo na ředitelství naší školy. Seznámíte se úplně od „píky" se základy práce na počítači, s ;použití internetu a na podzim i s ;využitím textového editoru WORD a tabulkového procesoru EXCEL.

V ;uplynulém školním roce se nám podařilo navýšit v ;šesté třídě počet hodin informatiky. Žáci tak měli tento předmět po celý školní rok 1 hodinu týdně. Problémem zůstal velký počet žáků v ;některých skupinách – až 19 při počtu 17 PC v ;učebně. Žáci pociťovali jako nespravedlnost, pokud museli sedět po dvou nebo pracovat na zastaralých pomalých a občas nefunkčních „486-kách".

Zastarávání našeho „počítačového parku" je především finančním problémem. Hluchák patří mezi tzv. „červené školy".To znamená, že Ministerstvo školství těmto školám stále dluží počítačové vybavení a placený přístup k ;internetu, tak jak to již mají tzv."zelené školy". Naše škola „doplatila" na svoji iniciativu v ;oblasti počítačové vybavenosti a v ;zajištění přístupu na internet vlastními silami. Máme špatný pocit ze stylu práce našeho ministerstva: „Kdo se nestaral, dostal vše, kdo se postaral sám, nedostal nic". Samostatnost a iniciativa je zřejmě stále nežádoucí?! Můžeme stále jen doufat, že ministerstvo svoji chybu brzy napraví.

V ;loňském školním roce se nám přesto podařilo zakoupit dalších 5 počítačů Pentium 4. Dva jsou v učebně informatiky, po jednom jsou pak ve školní knihovně, sborovně a ředitelně školy.

Kromě povinného vyučování informatiky navštěvují žáci i zájmové kroužky zaměřené na využití výpočetní techniky. Na prvním stupni jde spíše o prvotní seznamování s ;výpočetní technikou přes počítačové hry. Kroužky na 2. stupni byly zaměřeny na tvorbu webových stránek, využití internetu jako informačního média a programování v ;jazyce Visual Basic. Za aktivní přístup v ;práci pro školní informatiku chválím bratry Kupkovy – Ondru a Michala, Davida Mičku, Pepu Macka, Standu Gabriela, Viktora Ptáčka, Michala Rychtaříka a Romana Unzeitiga.

Dobře fungovaly naše školní webové stránky (www.hluchak.cz). Aktuální informace doplňovali především samotní žáci – rubriku aktuální


informace, jídelníček, fotogalerie z ;akcí naší školy (Den dětí, Den zdraví, exkurze do Všestar a na šumperskou vodárnu, Vojtíškov, Švagrov, drezúra dravců, zeměpisná olympiáda a další). Podívejte se sami na odkaz Školní časopis na našich webových stránkách. K ;vidění jsou i žákovské stránky. Mají je tam především žáci osmých a devátých tříd. Vytvořili si je v ;hodinách informatiky v ;sedmé třídě a mnozí z ;nich si je i nadále vylepšují. Bližší informace pro jejich vyhledání najdete přímo na našich stránkách v ;odkazu „Vnitřní server školy". V ;provozu v ;učebně informatiky byla i online webová kamera. Domluvte se se svým potomkem, kterou hodinu se bude v ;učebně pohybovat. Potom už vám nic nebrání podívat se na něho přes internetové stránky. Prezentační webové stránky jsou v ;provozu již od roku 1999 a zasloužily by si vylepšení. V ;příštím školním roce by měly dostat novou podobu.

Naši žáci reprezentovali školu v ;soutěžích týkajících se využití výpočetní techniky. Ondra Ždych a Lukáš Jurčiček byli úspěšní řešitelé okrskového kola soutěže v programování v ;jazyce Visual Basic. Asi 200 našich žáků se zapojilo do soutěže Vily Doris a Městské knihovny „Virtuální vlastivěda". Řada z ;nich vyhrála poukazy na krytý bazén nebo věcné ceny. Hlavně se však zábavnou formou seznámili s ;odkazy na místní webové stránky a naučili se hledat na internetu vlastivědné zajímavosti nebo možnost si naplánovat například cykloturistický výlet do okolí Šumperka.

Udržet stávající úroveň výuky informatiky není zrovna jednoduché, Toto ví nejen samotní žáci, ale především jejich rodiče. Právě proto bych jim chtěl poděkovat za finanční i věcné dary pro výuku informatiky. Vaše sponzorském dary tvořily nakonec částku 27 995,- Kč. Největší měrou přispěli rodiče těchto žáků:

1 000 Kč Bořil Petr (6.A), Macek Jakub (6.B), Kamlerová

Karolína (6.D) a Stehlíková Alena (6.D)

500 Kč Koukalová Tereza(6.A), Hamplová Markéta, Hubáčková Michaela, Moudrá Veronika, Linhart Petr, Pavelková Lucie (6.C), Hajnyš Jiří, Hejný Radek, Indrová Veronika, Keprtová Michaela, Unzeitig Roman (6.D)

monitor Faltus Ondřej (7.B)


A jaká je výuka informatiky? Na to jsem se zeptal našich žáků - vašich dětí. Chtěl jsem po nich, aby se vyjádřili kriticky, a jsem rád, že se této výzvy nezalekli. Tady jsou některé z ;jejich názorů:

Na informatice se mi líbí, že si můžeme zopakovat věci, které neznáme. Také se mi líbí,ze můžeme chodit na internet. Myslím že hodina informatiky je


velmi příjemné zpestření. Je ale velká škoda, že máme informatiku pouze jednou za týden. K informatice nemám skoro žádné výhrady, ale někdy mě zlobí pomalu najíždějící počítač.

Milena Coufalová

Líbilo se mi v hodinách informatiky. Jen snad by se mělo trochu více věnovat těm slabším žákům. Měli by se nakoupit nové počítače. Pan učitel mi vyhovuje, je spravedlivý a s počítačem to umí. Ten internet není úplně nejhorší , ale přece jen by mohl být rychlejší.

Marcel Příkopa

Dobrý den, pane učiteli, mně se líbí, jak učíte a vysvětlujete, ale řekla bych, že je nespravedlivé, když celý školní rok sedí tři děti u tří nejlepších počítačů. Já bych řekla, že by se to mělo trochu měnit. Jinak je to tu fajn. Mohlo by ale být více hodin informatiky. Chtěla bych vám také poděkovat za to, co jste nás naučil.

Petra Zahradníková

Dobrý den, myslím si, že hodiny informatiky jsou super. Naše škola a vy umožňujete dětem jednak lepši příležitost budoucího zaměstnání, ale taky nějakou tu zábavu v hodinách. Dobré je i že, nám dáváte možnost opravy známky, protože někteří to potřebují. =DOBŘE Některé počítače, jak jste již zmínil, jsou lepší a jiné naopak horší. Zdá se mi, že je to nespravedlivé, když jsou pak takoví, kteří sedí celý rok u computeru skvělého a nemají s nim takové problémy. =ŠPATNĚ. Návrh: střídání, protože se každý naštve, když mu někdo zabere počítač. Jinak jen tak dál a v příštím školním roce opět nashledanou.

Svatava Veverková

Informatika je z mého pohledu pro děti velmi zajímavý předmět, zvláště pro ty, co chtějí s počítači později pracovat. Vztahy mezi žáky bývají různé, ;ale převážně správné. Učebna je vybavena skvěle. Zvláště vtipy visící na zdi jsou upoutavé. Nejlepší jsou podle mě hodiny, kdy hledám na internetu poučné věci, např. stránky o přírodě nebo naší historii atd. Informatika je také užitečná, protože moderní doba postupuje a tak počítače jistě brzy budou v každé domácnosti.

Tereza Koukalová

Minulé dva roky informatiky byly úplně skvělé. Počítače začínají být čím dál tím lepší. Vy, pane učiteli, jste hodně dobrej, že jste to s námi vydržel (hlavně s Davidem a s Pavlem). Všechno jste nám vysvětlil a pomohl nám se vším. Moc vám děkuji.

Robin Veselý

V hodinách jsem se toho hodně dozvěděla a také práce mezi žáky byla vždy dobrá. Učivo byste měl vysvětlovat pomaleji a pro nás málo chápavé i u


našeho počítače. Práce s vámi byla dobrá i s počítačem už jsme kamarádi.

Vendula Vykydalová

Pokud i vy ;máte kritické náměty k ;výuce informatiky, přijčte si o tom popovídat nebo případně pište na mou adresu:

motl@hluchak.cz

13. Výchova a vzdělávání

Školní rok 2002/2003 zahájilo 726 žáků, z nich 318 (tj. 43,8%) do školy dojíždělo z okolních obcí. Na I. stupni se ve 14 třídách učilo 338 žáků, na II. stupni v 16 třídách 388 žáků. Na konci školního roku navštěvovalo školu 737 žáků (343 na I. stupni a 394 na II. stupni).

Do školní družiny bylo zapsáno 134 dětí, o které se v 5 odděleních starly vychovatelky Dana Gabrielová, Olga Hajduková, Lenka Janků, Eva Kalandrová a Dana Kovalová.

Do práce školního klubu se v průběhu školního roku zapojilo celkem 355 žáků. Pracovali v kroužcích hudebních (hra na flétnu, kytaru, sborový zpěv), výtvarných, sportovních (malá kopaná, florbal, volejbal, aerobik pohybové hry, sportovní hry, šachy), jazykových (španělština, anglické divadlo), počítačových (informatika, práce s počítačem, práce s internetem, programování), dále v kroužcích ručních prací (vyšívání, paličkování), v kroužku fyzikálním a knihovnickém.

Třídními učitelkami a učiteli byli v:

1.A Mgr. Eva Svítková 6.A Mgr. Alena Havlíčková

1.B Mgr. Jana Štúrová 6.B Mgr. Michal Marošek

1.C Mgr. Lenka Prachařová 6.C Mgr. Eva Najmanová

2.A Mgr. Jolana Unzeitigová 6.D Mgr. Ilona Pavlíková

2.B Mgr. Eva Rudecká 7.A Mgr. Josef Motl

3.A Nača Donné 7.B Mgr. Věra Hudečková

3.B Mgr. Vladimíra Skývová, 7.C Mgr. Martina Fišerová

od 24.3. Jana Kubíčková 7.D Mgr. Eva Suchanová

3.C Mgr. Romana Nováková 8.A Mgr. Jana Bieliková

4.A Alena Dvořáková 8.B Mgr. Lumír Velčovský

4.B Mgr. Zuzana Michálková 8.C Mgr. Alena Spáčilová

4.C Mgr. Věra Kolaříková 8.D Mgr. Libuše Sembolová

5.A Ludmila Poláchová 9.A Bc. Věra Godalová

5.B Mgr. Zdeňka Mlčochcová 9.B Božena Málková

5.C Mgr. Jana Křesinová, od 9.C Mgr. Kateřina Osladilová

2.11. Mgr. L. Hajnyšová 9.D Mgr. Michal Petřík


V průběhu školního roku zastupovali za nemocné kolegyně: Věra Kohoutová (ČJ a RV za M. Makovcovou), Mgr. Ludmila Fajkusová (ČJ a RV za M. Makovcovou), Mgr. Anna Strnadová (Fr za M. Makovcovou), Jana Dvořáková (Šp za R. Nevrklovou), Mgr. Ludmila Hajnyšová (na I. stupni za V. Skývovou, J. Unzeitigovou, A. Dvořákovou, R. Novákovou a J. Křesinovou), J. Kubíčková ( na I. stupni za V. Skývovou) a Svatava Havlíková (na I. stupni za V. Kolaříkovou a ve ŠD za L. Janků a E. Kalandrovou).

Ve druhém pololetí odešly na mateřskou dovolenou Vladimíra Skývová a Renata Nevrklová.

Na konci školního roku se se školou rozloučili Jiří Daniel, Michal Petřík a Kateřina Osladilová. Přejeme jim na jejich nových působištích mnoho úspěchů!

Hodnocení prospěchu a chování

Na konci školního roku bylo hodnoceno celkem 737 žáků, žáků I. stupně a žáků II. stupně. Následující přehledy ukazují výsledky hodnocení prospěchu a chování:

Prospěch

Vyzn. Samé 1 Prosp. Neprosp. Neklas.

1. st. 62 192 279 1 1

2. st. 173 - 216 4 1

Celkem 235 - 495 5 2

* 4 žáci 2. stupně vykonají v srpnu opravné zkoušky, 1 se podrobí dodatečné klasifikaci

po návratu z USA

Chování

1 2 3 NTU TD ŘD pochvaly

1. st. 342 - - 11 4 1 176
2. st. 391 2 - 43 33 8 173

Celkem 733 2 - 54 37 9 349

* 2 žáci nebyli kvůli odkladu klasifikace a opakování ročníku ze zdravotních důvodů

hodnoceni

Vedení školy za podpory KRASu odměnilo za práci pro třídu a pro školu, za reprezentaci školy v soutěžích, za sběr odpadových surovin a za výrazný rozvoj vlastní osobnosti věcnými dary a knižními poukázkami v hodnotě 150 - 500 Kč 41 žáků.

Povinnou školní docházku ukončilo 92 žáků (viz následující příspěvek),


na nižší gymnázium odchází 5 žáků 5. tříd, na taneční konzervatoř 1 žákyně.

Přijímací zkoušky na střední školy

Jako každým rokem, i letošní duben znamenal pro část našich žáků významný životní mezník. Mluvím o žácích, kteří v ;tomto školním roce ukončili povinnou školní docházku a hledali spolu se svými rodiči další cesty k ;přípravě na své budoucí povolání. V ;letošním školním roce takto opustilo naši školu 91 žáků devátých tříd a 1 žákyně osmého ročníku.

Přijímací řízení probíhá vždy ve 2 kolech, a proto si každý žák může vybrat 2 školy nebo 2 obory. První termín přijímacích zkoušek připadl letos na 14. duben, druhé kolo proběhlo o měsíc později, 15. května. Je velmi důležité, aby děti a jejich rodiče uvážlivě zvolili školu a studijní nebo učební obor, zejména pro 1. termín, neboť střední školy se snaží naplnit stavy už v ;prvním kole. Do druhého kola si nechávají většinou pouze 2 - 4 volná místa pro případné zbylé zájemce.

Z ;91 našich letošních „deváťáků" bylo po prvním kole přijato 74 dětí (81,3%) a 17 (18,7%) se jich, většinou pro velký zájem o ten který obor, ocitlo „pod čarou" a nebyli přijati. Tito žáci postoupili do 2. kola a po měsíci museli vykonat další přijímací zkoušky na školu, kterou si zvolili na 2. místě. Z ;těchto 17 dětí zůstalo i po 2. kole 5 žáků nepřijatých. Pro takto neumístěné děti je pak třeba individuálně hledat volná místa na školách, které se mohou i dost lišit d těch, jež žáci uvedli na svých přihláškách.

Pro úplnost zbývá dodat, že ve školním roce 2003/2004 nastoupí 76 našich absolventů na střední školy a střední odborná učiliště ke studiu maturitních oborů a učebních oborů zakončených maturitou, 16 dětí (včetně žákyně, která vyšla z ; 8. třídy) se vyučí ve tříletých učebních oborech ukončených výučním listem.

Všem našim bývalým žákům přejeme hodně štěstí.

Růžena Jílková, výchovná poradkyně

14. Úspěchy žáků v soutěžích ve školním roce 2002/2003

I.

Za zvláštní samostatnou zmínku v ;tomto školním roce stojí skvělé úspěchy žákyně třídy 9.C Markéty Paloncýové.

1.Jazykové olympiády a soutěže:

4. místo v ;okresním kole Olympiády v ;JČ

1. místo v ;okresním kole soutěže cizí jazyky – AJ kat.II.B

2. místo v ;regionálním kole soutěže cizí jazyky – AJ kat.II.

2. místo v ;okresním kole soutěže cizí jazyky – NJ kat.II.B,

účast v ;regionálním kole téže soutěže


2. Matematická olympiáda:

3. místo v kategorii Z9,okresní kolo, účast v ;krajském kole

3. Chemická olympiáda:

3. místo v ;kategorii D, okresní kolo, účast v ;krajském kole

4. Fyzikální olympiáda

3. místo v ;kategorii E, okresní kolo

2. - 3. místo v ;regionálním kole téže soutěže

II. Další žáci školy na předních místech v ;okresních, krajských a regionálních kolech:

Cizí jazyky:

Hrušková Tereza (7.D):

3. místo v ;okresním kole soutěže v konverzaci v anglickém jazyce

Matematika:

Laštůvková Radka (5.C):

1. místo v ;okresním kole soutěže KLOKAN –kategorie KLOKÁNEK

Hořava David (6.D): 1. místo v ;okresním kole Olympiády v matematice,

3.-7. místo v ;Pythagoriádě 6. tříd

Musil Vít (7.D): 2. - 4.místo v ;Pythagoriádě 7.tříd

Fyzika

Musil Vít (7.D):

2. místo v ;okresním kole Olympiády ve fyzice

Výtvarná výchova

Za výtvarné zpracování tématu ,,Kapka vody" postoupila do celostátního kola tato děvčata: Goldová Lucie (3.C), Jelínková Alžběta (3.C), Dvořáková Veronika (8.C), Banková Andrea (9.D),

do mezinárodního kola postoupila: Staňková Štěpánka (8.D)

Štěpánková Lucie(3.C): čestné uznání ve výtvarné soutěži Alšova země

Sportovní soutěže

plavání

družstvo plavců-Dolníček Petr (9.B), Dolníčková Vlačka (8.A), Holbíková Petra (8.C), Maixnerová Martina (4.A ), Tomášek Jan (4.B ), Galkanievicz Bolek (7.A), Küschner Tomáš (5:B ), Štrbíková Nela (4.B) –

1. místo v ;soutěži O pohár starosty města Šumperka v ;plavání žáků ZŠ

halová kopaná

družstvo starších žáků-Hrouza Tomáš (9.A), Mucha Jakub (9.C), Křesina Lukáš (8.B), Vašenda Jakub (9.C), Olejník Viktor (9.A), Šíma Ondřej (9.C), Bouška Filip (9.A), Sembol Tomáš (9.C), Král Vojtěch

(9.C), Bartl Michal (9.A), Černohous Petr (9.B) - 3. místo v ;okresním kole halové kopané

orientační běh

viz samostatný článek

basketbal

družstvo starších žáků – Skoumal Jan (9.D), Vláčel Martin (9.D), Bartl Tomáš (9.A), Čulík Petr (9.D), Šíma Ondřej (9.C), Patsch Ondřej (9.C), Roller Adam (8.D), Grézl Tomáš (8.D) – 1. místo v ;okresním kole basketbalu žáků

družstvo žákyň – Valentová Petra (6.A), Horáková Veronika (6.A), Haltmarová Eva (6.B), Molčanová Lucie (8.C), Lokajíčková Zdena (9.B), Mahelová Veronika (9.B), Klečková Iva (9.D), Zahradníková Eva (9.D) -1. místo v ;okresním kole basketbalu žákyň

šachy

družstvo mladších žáků – Mička Radek (3.C), Němeček Martin (4.B), Školut Daniel (4.B), Košík Marek (5.A), Sikora Michal (4.C) – 1. místo v ;okresním a 2. místo v ;krajském kole Přeboru škol v šachu

družstvo starších žáků – Žilka Štěpán (8.D), Ondráček Jan (8.D), Mička David (8.C), Grézl Tomáš (8.D) - 1. místo v ;okresním a 1. místo v ;krajském kole Přeboru škol v šachu

moderní gymnastika

Fričarová Lucie (6.A)

: 4. místo v regionálním kole a 17. místo na mistrovství ČR v kategorii kadetek

přehled připravila Dagmar Ondráčková

15. Hospodaření s prostředky KRASu ve škol. roce 2002/2003


Zůstatek na účtu u ČSOB k ;30.6. 2002: 75 958, 12 Kč

Pokladní hotovost k ;30.6. 2002: 3 116, 60 Kč

Zůstatek celkem: 79 074, 72 Kč

Příjmy:

příspěvky rodičů 63 520,-

vstupenky na školní večírek 13 300,- výtěžek z ;tomboly 8 010,-

výtěžek z ;bufetu na školním věčírku 1 467,50

výtěžek ze sběru papíru 9 958,-

prodej keramiky 1 290,-

výtěžek z ;MDD 2 145,-

prodej triček 3 920,-

úroky 390,04

Příjmy celkem: 104 000,54Kč

Výdaje:

tisk Bulletinu 2002 19 149,-

knižní odměny žákům 4 944,-

papír na kopírování, výtvarné potřeby 55 616,74

úhrada autobusu na lyžařský výcvik 5 338,40

úhrada autobusu na Vojtíškov 4 174,80

doplatek lyž.výcviku 17,70

materiál na výzdobu sálu na večírek 784,10

pronájem sálu na večírek 7 000,-

hudba na večírek 5 000,-

poplatek ze vstupného MěÚ 1 310,-

poplatek z ;tomboly MěÚ 200,-

poplatek OSA 680,-

potraviny na večírek 3 322,50

odměny žákům za sběr 2 700,-

cukrovinky na MDD 4 967,70

ceny na kolo štěstí na MDD 2 190,20

materiál na MDD 497,-

finanční výpomoc po povodni-ZŠ Strýčice 3 500,-

příspěvek hnutí Stonožka na vitamíny pro děti v Iráku 2 145,-

poplatek za vedení účtu 1 378,

Výdaje celkem: 124 915,14Kč


Zůstatek k ;30.6. 2003: 50 160,12Kč

Zdeňka Horníčková

Zkušenosti ukazují, že bez finanční podpory rodičů a ostatních sponzorů by spousta skutečností samozřejmě souvisejících se školou samozřejmostí nebyla. Rád bych proto poděkoval všem těm, kteří se svým přispěním zasloužili o vysokou úroveň školního večírku, věnovali sladkosti a drobné upomínkové předměty jako ceny do soutěží na Vojtíškově (intenzivní jazykový kurz) a ve školní družině, osobně vypomáhali při školních výletech nebo zimních pobytech na horách (jako ve 4.B či 6.C a D) a finančními dary „přilepšovali" svým dětem ve třídách nebo odděleních školní družiny (např. v oddělení pí vychovatelky Kovalové).

Dále chci poděkovat Severomoravské energetice Ostrava za finanční dar ve výši 10 000 Kč určený na podporu výuky informatiky a firmě PRUMHOR Šumperk za příjem z ;reklamy ve výši 6 400 Kč.

Stejně jako výše zmíněného sponzoringu si vážíme i vašeho pravidelného příspěvku do pokladny KRASu, který je určen a v ;průběhu roku používán výhradně na materiální podporu výuky vašich dětí (kancelářský papír do kopírek, výkresy, barvy a ostatní materiál pro výuku výtvarné výchovy, oslava Dne dětí, doprava dětí na lyžařský výcvik, jazykový kurz na atd.), což ostatně přesně ukazuje přehled o příjmech a výdajích finančních prostředků KRASu. Z ;něj je patrné i to, že příjmová část je navyšována i jiným způsobem (o výtěžek z ;večírku, Dne dětí či pravidelných sběrových akcí).

Věříme, že tento způsob použití „krasových peněz" ve prospěch vašich dětí je vyhovující a že zásluhou vašich zářijových příspěvků bude životaschopný i v ;tomto školním roce. Žádáme Vás proto touto cestou o příspěvek ve výši 120 Kč na každého žáka jazykové třídy a 80 Kč na každého žáka v ;ostatních třídách. Třídní učitelé budou tyto příspěvky vybírat až do 17. října.

Děkujeme za vaši důvěru a spolupráci!

Radovan Pavelka

16. Organizace školního roku 2003/2004

- Školní rok 2003/2004: pondělí 1.9. 2003 – středa 30.6. 2004

- Podzimní prázdniny: pondělí 27.10. a středa 29.10. 2003

- Vánoční prázdniny: pondělí 22.12. 2003 – pátek 2.1. 2004

- Pololetní prázdniny: pátek 30.1. 2004


- Jarní prázdniny: pondělí 16.2. 2003 – pátek 22.2. 2003

- Velikonoční prázdniny: čtvrtek 8.4 a pátek 9.4. 2004

- Hlavní prázdniny: čtvrtek 1.7. 2004 – úterý 31.8. 2004

- Zápis do 1. ročníku: mezi 15.1. a 15.2. 2004. Přesný termín bude určen

vyhláškou MÚ Šumperk.

- 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy: pondělí 19.4. 2004

- 2. kolo přijímacích zkoušek na střední školy: čtvrtek 20.5. 2004-

- Přijímací řízení do třídy s ;rozšířenou výukou jazyků: úterý 27.4. 2004

17. Pracovníci školy ve školním roce 2003/2004

Ředitel školy:

Mgr. Radovan Pavelka
Zástupci ředitele: Mgr. Pavel Křivohlávek

Mgr. Dagmar Ondráčková

Výchovná poradkyně: PaedDr. Růžena Jílková

Vyučující na I. stupni:

Nača Donné, Mgr. Iva Fichnová, Mgr. Zuzana Hansmannová, Mgr. Eva Henemanová, Mgr. Věra Kolaříková, Mgr. Jana Křesinová, Mgr. Zdeňka Mlčochová, Mgr. Romana Nováková, Ludmila Poláchová, Mgr. Lenka Prachařová, Mgr. Eva Rudecká, Mgr. Dagmar Slowiková, Mgr. Jana Štúrová, Mgr. Jolana Unzeitigová, Martina Zajícová

Vyučující na II. stupni:

Mgr. Jitka Benediktová, Mgr. Jana Bieliková, Vladimíra Blahová, Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Martina Fišerová, Mgr. Věra Godalová, Emílie Haltmarová, Mgr. Alena Havlíčková, Ing. Helena Horáková, Mgr. Věra Hudečková, PaedDr. Růžena Jílková, Ing. Zdenka Králová, Ing. Jan Krobot, Stanislava Kulichová, Mgr. Marie Lacinová, Božena Málková, Mgr. Michal Marošek, Mgr. Josef Motl, Mgr. Eva Najmanová, Václav Novák, Mgr. Ilona Pavlíková, Mgr. Irena Rutarová, Mgr. Libuše Sembolová, Mgr. Alena Spáčilová, Mgr. Eva Suchanová, Markéta Uhlířová, Marie Vašíčková, Mgr. Lumír Velčovský

Externí pracovníci: Mgr. Zdeněk Brož

Vychovatelky školní družiny a školního klubu:

Dana Gabrielová, Olga Hajduková, Lenka Janků, Eva Kalandrová, Dana Kovalová.

Pracovnice administrativy:


Sekretářka: Zdeňka Horníčková

Účetní: Jitka Hrubanová

Pracovnice školní jídelny:

Vedoucí ŠJ: Jana Heraltová

Účetní ŠJ: Marie Ulrichová

Kuchařky: Petra Bártová, Dagmar Jílková, Dagmar

Laštuvičková, Eva Matoušková, Ladislava

Míčová, Dana Miklášová, Marie Novotná,

Stanislava Vašíčková, Hana Vernerová.

Provozní pracovníci:

Správce budovy: Lubomír Kolba

Uklízečky: Helena Ambrozová, Eva Divišová, Vladimíra

Filipová, Anna Chmelařová, Marie Nevařilová,
Věra Podešvová, Hana Zárubová
Správci tělocvičny: Michal Marošek a Věra Weinlichová

* foto ped. sbor
Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk

tel.: 583/214865, e-mail: pavelka@hluchak.cz

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

ve třídě s rozšířenou výukou jazyků

Příjmení a jméno žáka:

............................................................................

Datum narození: .............................. Rodné číslo:....................................

Bydliště: ....................................................................................................

.......................................................................................................

Telefonní kontakt: ....................................................................................

Současná škola: ........................................................................................

V ................................ dne ..................200....

..................................................
podpis rodičů

Bulletin pro rodiče a veřejnost (září 2003)

Redakce: Mgr. Radovan Pavelka

Jazyková úprava: Mgr. Dagmar Ondráčková

Obálka: Mgr. Roman Lipavský a Jan Říha

Vydal: KRAS při ZŠ Šumperk, 8. května 63

Vytisklo: GRAFOTYP Šumperk

Náklad: 700 výtisků


Texty k fotkám:

Pict 0073 Současný pohled na budovu školy (po vykácení

dvou vzrostlých akátů)

C1 Žáci 9. tříd se prakticky seznamují s prací

integrovaného záchranného systému

IMG 0697 Pozorní posluchači při exkurzi ve vodojemu na

Vodárce

IMG 0304 Porota hodnotí nejzdařileji ztvárněnou literární

postavu při Svátku knihy

C 64 Nácvik stabilizované polohy při Dni zdraví

Pict 0123 Den dětí - zasloužená odměna čeká na všechny
účastníky

disketa Kudy na stupeň vítězů?
IMG 0670 Vojtíškov - intenzivní kurz angličtiny v přírodě

trida5 Při výuce informatiky

Pedagogický sbor ve školním roce 2002/2003


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer