Koncepce výuky cizích jazyků

 

KONCEPCE VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

 

Šumperk, září 2015

Důvody a vize

Koncepce výuky cizích jazyků v Základní škole Šumperk, 8. května 63 vychází z tradice rozšířené výuky cizích jazyků a z požadavků na připravenost mladého člověka na život v moderní demokratické společnosti, která je součástí otevřené Evropy. Navazuje rovněž na vizi školy stanovenou ve Strategickém plánu rozvoje školy na léta 2013 – 2018.

Rozšířená výuka cizích jazyků byla zahájena ve školním roce 1989/1990, tedy ještě v éře hluboké totality. Dvacet pět let rozšířené výuky cizích jazyků vytvořilo v povědomí občanů šumperského regionu vyhraněný obraz o škole. Dlouholetá tradice výuky s sebou nese nepřeberné množství zkušeností, které by se měly stát zárukou kvality další práce. Znamená také tisíce absolventů, z nichž někteří studovali dokonce na zahraničních středních a vysokých školách nebo do zahraničí odešli pracovat. Tato zkušenost není jen výhodou, ale i závazkem a výzvou do další práce!

Naším cílem je kvalitní a systematická jazyková příprava žáků pro život, motivace pro jejich další vzdělávání a celoživotní učení se cizím jazykům. Jazykové vzdělávání realizujeme s vizí:

,, Znalost cizího jazyka usnadňuje vstup do otevřené Evropy.“

Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Osvojování si cizího(ch) jazyka(ů) přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje základ a předpoklady pro komunikaci nejen v rámci integrované Evropy, ale i v rámci celého světa. Osvojování si cizích jazyků rovněž pomáhá překonávat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice a prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Předkládaná koncepce výuky cizích jazyků vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností s výukou cizích jazyků a ze závěrů situační analýzy (SWOT 2013) a dotazníkových šetření mezi klienty školy. Zároveň tato koncepce zohledňuje zásadní změnu ve výuce cizích jazyků, kterou přinesl upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. září 2013; další cizí jazyk se stal pevnou součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace s dotací 6 vyučovacích hodin na 2. stupni.

Současný stav jazykové výuky (2015)

Klasický model tříd s rozšířenou výukou jazyků byl postaven na výběru žáků; ve 2. třídě procházeli přijímacím řízením, na jehož základě byla ve 3. ročníku vytvořena třída s rozšířenou výukou jazyků (RVJ). Pod tlakem vnějších vlivů (nepříznivý demografický vývoj, integrační tendence ve vzdělávání) začaly být třídy s RVJ od září 2004 nahrazovány skupinami žáků vyčleňovanými právě na rozšířenou výuku cizích jazyků z běžných tříd v ročníku. Od školního roku 2007/2008 je pak výuka cizích jazyků postavena na přednostním využití disponibilních hodin ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Hluchák pro možnost volby učení se cizím jazykům. Výuka anglického jazyka je od školního roku 2007/2008 zahajována již v 1. ročníku, výuka dalšího cizího jazyka byla od školního roku 2013/2014 povinně nabízena v souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (platným od 1. září 2013) všem žákům 6. ročníku při nástupu na 2. stupeň.

V přechodném období je povinnost výuky dalšího cizího jazyka na 2. stupni v minimální dotaci
6 vyučovacích hodin realizována takto:

žáci, kteří si v 6. ročníku zvolili další cizí jazyk, dále pokračují v jeho výuce s dotací 2 hodiny v každém ročníku 2. stupně (tj. celkem 8 hodin na 2. stupni).

žákům, kteří si v 6. ročníku další cizí jazyk nezvolili, není z organizačních a personálních důvodů další cizí jazyk nabízen, navýšen je jim – jako kompenzace – počet hodin cizího jazyka (angličtiny) na 2. stupni o 6 vyučovacích hodin (realizace tohoto záměru se uskutečňuje přidáním 1 hodiny angličtiny v 8. a 9. ročníku tak, aby byl naplněn požadovaný počet +6 hodin výuky cizího jazyka, tito žáci mají již od 6. ročníku 4 hodiny angličtiny týdně) .

Dvouletá zkušenost s povinnou výukou dalšího cizího jazyka ukázala, že pro mnoho žáků je jeho zvládání velmi obtížné. V této souvislosti se aktuálně jeví jako užitečné zahájit výuku dalšího cizího jazyka v 7. ročníku a v hodinové dotaci 2 hodiny týdně a 2 disponibilní hodiny věnovat posílení výuky mateřského jazyka a matematiky (1 + 1).

Od školního roku 2015/2016 probíhá tedy jazykové vzdělávání podle učebního plánu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Hluchák – verze VI (viz níže).

Stanovení cílů

Postupné naplňování vize výuky cizích jazyků vyžaduje zaměřit pozornost na realizaci těchto strategických cílů:

 • vytvářet pohodové pracovní prostředí pro výuku jazyků v rámci možných materiálních a ekonomických podmínek

 • hledat a nalézat cesty k zapojení školy do mezinárodních projektů a spolupráce (e-twinning, Erasmus+)

 • získávat kvalifikované pedagogické pracovníky pro výuku cizích jazyků

 • podporovat další jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech aktuálních potřeb a zájmů školy

Učební plán a charakteristika výuky cizích jazyků podle ŠVP pro ZV Hluchák

Učební plán:

I. stupeň

Vzdělávací program ŠVP pro ZV Hluchák

ročník

1.

2.

3.

4.

5.

počet hodin A

1

1

3

3

3

II. stupeň

Vzdělávací program ŠVP pro ZV Hluchák

ročník

6.

7.

8.

9.

 

počet hodin A

3

3

3

3

 

další cizí jazyk*

2

2

2

 

AJ nebo AK**

1

1

1

1

 

*Volitelný I – volba z nabídky němčina, španělština, francouzština, ruština

** Volitelný II – volba: konverzace v anglickém jazyce nebo 4. hodina angličtiny

Charakteristika učebního plánu:

 • výuka anglického jazyka od 1. třídy – v 1. a 2. třídě: 1 hodina týdně – výuka má motivační
  a přípravný charakter pro učení se cizímu jazyku v povinné fázi výuky od 3. třídy

 • povinná výuka prvního cizího jazyka (angličtina) od 3. třídy – výuka je vnitřně diferencována podle jazykových schopností a dovedností jednotlivých žáků; skupiny jsou v průběhu školní docházky prostupné – na základě doporučení vyučující(ho) a po dohodě s rodiči lze po zkušební době (zpravidla 1 měsíc) realizovat přestup žáka do skupiny s nižší / vyšší úrovní vědomostí a jazykových dovedností žáka

 • nabídka rozšířené výuky prvního cizího jazyka (angličtina) od 6. třídy v rámci využití disponibilní časové dotace pro výuku cizích jazyků (II. volba v učebním plánu ŠVP – 4. hodina výuky angličtiny nebo
  1 hodina konverzace v angličtině)

 • nabídka dalšího cizího jazyka od 7. třídy dle upraveného RVP pro ZV (účinného od 1. září 2013) ze škály němčina, španělština, francouzština a ruština v hodinové dotaci 2 hodiny týdně (I. volba v učebním plánu ŠVP pro ZV Hluchák)

 • nabídka výuky dalšího cizího jazyka formou nepovinných předmětů nebo zájmových kroužků školního klubu

 • intenzivní jazykové kurzy pro žáky 5. a 6. tříd – angličtina, sport a hry – Severomoravská chata

 • výukové a poznávací zájezdy do Velké Británie pro žáky 8. a 9. tříd

 • výjezdy do sousedních zemí spojené s naplňováním výchovných a vzdělávacích cílů (SRN, Rakousko, Polsko – Osvětim)

Srovnání učebního plánu pro výuku cizích jazyků na Základní škole Šumperk, 8. května 63 v rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Hluchák a na školách bez jazykové profilace

 

ZŠ Šumperk, 8. května 63 s jazykovou profilací

Škola bez jazykové profilace

Povinné předměty

v rámci výuky

cizího jazyka

Počet hodin

angličtiny

Počet hodin

dalšího cizího

jazyka *

Další volitelný vzdělávací obor (Konverzace v A)

Počet hodin angličtiny

Počet hodin

dalšího cizího jazyka

1. ročník

1

0

0

0

0

2. ročník

1

0

0

0

0

3. ročník

3

0

0

3

0

4. ročník

3

0

0

3

0

5. ročník

3

0

0

3

0

Celkem
za 1. stupeň

11

0

0

9

0

6. ročník

3

0

1

3

0

7. ročník

3

2

1

3

0

8. ročník

3

2

1

3

3

9. ročník

3

2

1

3

3

Celkem za 2. st.

12

6

4

12

6

(srovnání)

   

22

 

18

Celkem za 1.-9.roč.

23

6

4

21

6

(srovnání)

   

33

 

27

* V rámci I. volby volitelného vzdělávacího oboru Další cizí jazyk od 7. ročníku (němčina, španělština, francouzština, ruština)

Z tabulky vyplývá, že zvýšená dotace výuky cizích jazyků umožňuje žákům Základní školy Šumperk,
8. května 63, kteří zvolí intenzivnější variantu výuky cizích jazyků v rámci volitelných vzdělávacích oborů, mít

na I. stupni: 11 hodin proti 9 hodinám na školách bez jazykové profilace,

na II. stupni: 22 hodin proti 18 hodinám na školách bez jazykové profilace,

za celou školní docházku: 33 hodin proti 27 hodinám výuky cizích jazyků

Počet hodin angličtiny na II. stupni je na první pohled shodný na obou typech škol. Na naší škole je však doplněn o volitelný obor Konverzace v anglickém jazyce v každém ročníku, což představuje nárůst o 4 hodiny za dobu docházky žáka na II. stupni.

Z široké nabídky druhého cizího jazyka si mohou žáci vybírat na začátku 7. ročníku. Při dvouhodinové týdenní dotaci tak mají za sebou po 9. třídě 6 hodin výuky týdně druhého cizího jazyka.

Obsahové vymezení předmětů anglický jazyk a další cizí jazyk

Výuka anglického jazyka je na 1. stupni rozdělena do dvou období (1. – 2. ročník – první období, 3. – 5. ročník – druhé období). Žáci si v kontextu osvojují slovní zásobu a význam slov, základní gramatické struktury a typy vět. Rozvíjejí schopnost komunikovat v běžných situacích a napsat jednoduchá sdělení.

Na 2. stupni výuka navazuje na témata a dovednosti získané na 1. stupni a dále je prohlubuje. Důraz je kladen na rozvoj interaktivních řečových dovedností, kterým se podřizuje i výuka gramatické části předmětu. Žáci pracují na projektech s cílem aktivně prohlubovat znalost cizího jazyka. Seznamují se s reáliemi anglicky mluvících zemí, využívají anglického jazyka k získávání informací z různých zdrojů.

Výuka dalšího cizího jazyka směřuje k naplnění čtyř základních dovedností – čtení, psaní, poslech
s porozuměním a konverzace (mluvení). Žáci se učí číst s porozuměním, psát a mluvit, reprodukovat vlastními slovy přečtený nebo poslouchaný text. Dále získávají vědomosti a dovednosti, které potřebují k osvojování mluvnických pravidel. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozuměli známým slovům a jednoduchým větám, aby v běžných situacích dovedli klást a zodpovídat jednoduché otázky. Cílem je dorozumět se
s cizincem v každodenních situacích a pohovořit o jednoduchých tématech. Seznamují se rovněž s reáliemi jednotlivých zemí, ve kterých se příslušnými jazyky mluví.

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Rovněž je cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)1

Vzdělávání v cizích jazycích směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství,

 • pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání,

 • rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti,

 • vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací a ke sdělování názorů,

 • zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace,

 • samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření.

Materiální podmínky a podpůrné aktivity

 • 2 digitální jazykové laboratoře pro 24 žáků se sluchátkovými rozvody ovládanými počítačem a s interaktivními tabulemi SMART Board s ozvučením a dataprojektorem s ultrakrátkou projekcí,

 • 2 jazykové učebny s interaktivními tabulemi SMART Board s ozvučením a dataprojektorem s ultrakrátkou projekcí, jedna pro věkovou skupinu žáků 1. – 4. třídy, druhá pro věkovou skupinu žáků 5. – 9. třídy

 • 2 počítačové učebny s vysokorychlostním připojením na internet – možnost práce s počítačovými programy, vyhledávání informací na internetu při práci na projektech

 • týdenní intenzivní jazykový kurz pro nadané žáky 5. a 6. ročníku

 • poznávací zájezdy do německy mluvících zemí (SRN, Rakousko)

 • týdenní výukové a poznávací zájezdy žáků 8. a 9. tříd do Velké Británie s ubytováním v hostitelských rodinách, lektorskou výukou rodilými mluvčími a poznávacím programem

 • kroužek školního klubu Angličtina v praxi zaměřený na přípravu žáků na mezinárodní cambridgeskou zkoušku PET (Preliminary English Tetst) – dle zájmu žáků

 • e-twinningová komunikace – dle aktuálního stavu kontaktů

 • účast žáků v konverzačních soutěžích v angličtině a němčině

 • využití zahraničních návštěv ve škole ke komunikaci v angličtině a němčině

 • využívání možnosti komunikace s anglicky hovořícími spolužáky, kteří školu navštěvují jako její kmenoví žáci

Stanovení indikátorů kvality

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dokument Rady Evropy pro Evropské jazykové portfolio), který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka.

Základním indikátorem kvality v podmínkách práce naší školy tedy je na rozdíl od požadavků stanovených v RVP ZV:

 • dosažení úrovně A 1 na výstupu z I. stupně (5. třída): žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.

 • dosažení úrovně A 2 na výstupu z II. stupně (9. třída): žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

 • dosažení úrovně B 1 na výstupu z II. stupně u žáků s rozšířenou výukou jazyků (skupiny vytvořené vnitřní diferenciací v jednotlivých ročnících podle jazykových schopností a dovedností žáků): žák rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Poradí s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Popíše zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodní a vysvětlí své názory a plány.

  Dalšími indikátory kvality jsou:

 • výsledky účasti žáků v konverzačních soutěžích

 • výsledky žáků 9. tříd ve srovnávacích testech KALIBRO

 • studijní výsledky našich absolventů na středních školách

 • výsledky žáků v cambridgeské zkoušce PET (Preliminary English Test), zisk certifikátu

1.Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.

Úroveň A2: Žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.