Školní družina a klub

Školní družina 2017/2018

Telefonní číslo do ŠD /přímé linky / :

581 031 321 – 332 (podle čísla oddělení)

Provoz ŠD:

– ranní provoz od 6:00 hod. do 7:40 hod. – společný odchod dětí ze ŠD s paní            

  vychovatelkou do tříd

– odpolední provoz ŠD je zajištěn do 17:00 hod.

Poplatek ŠD:

– měsíční poplatek činí 100 Kč

– platí se jednorázově za každé pololetí školního roku 500 Kč

– termíny splatnosti jsou do 29.9. 2017 za 1.pololetí a do 19.2. 2018 za 2. pololetí 

  školního roku

– platbu lze provádět dvěma způsoby :

1/ bezhotovostním převodem na běžný účet školy

   ( č. účtu – 0277 230 853/ 0300, variabilní symbol vašeho dítěte zůstává stejný                         po celou dobu školní docházky )

2/ v hotovosti v kanceláři školy od 6:30 do 14:00 hod.

Zápisní lístek:

– vyznačit každý den čas odchodu dítěte ze ŠD a zda bude dítě odcházet samo           nebo s doprovodem

– jakoukoli změnu v průběhu roku ohlásit písemně

Omluvenky:

– změny odchodu dítěte ze ŠD jen na základě písemné zprávy

Doporučení pro rodiče:

– přinest podepsané převlečení na odpolední pobyt dětí venku na zahradě nebo hřišti

– nosit si do ŠD svačinku na odpoledne

 

Školní družina denně zajišťuje pro děti pitný režim.                                          

Žádáme rodiče o příspěvek 100 Kč za každé pololetí školního roku.