Školní družina a klub

Školní družina 2021/2022

Informace o ŠD

Telefonní číslo do ŠD /přímé linky / :

581 031 321 – 328 (podle čísla oddělení)

Provoz ŠD:

– ranní provoz od 6:00 hod. do 7:40 hod. – společný odchod

dětí ze ŠD s paní vychovatelkou do tříd

– odpolední provoz ŠD je zajištěn do 17:00 hod.

Poplatek ŠD:

– měsíční poplatek činí 150 Kč

– platí se jednorázově za každé pololetí školního roku 750 Kč

– splatnost na základě písemné výzvy v průběhu měsíce října

za 1.pololetí školního roku a v průběhu měsíce února

za 2. pololetí školního roku

platbu lze provádět dvěma způsoby :

1/ bezhotovostním převodem na běžný účet školy

(č. účtu – 0277 230 853/ 0300, variabilní symbol vašeho

dítěte zůstává stejný po celou dobu školní docházky)

2/ v hotovosti v kanceláři školy od 6:30 do 14:00 hod.

Zápisní lístek:

– vyznačit každý den čas odchodu dítěte ze ŠD a zda bude

dítě odcházet samo nebo s doprovodem

– jakoukoli změnu v průběhu roku ohlásit písemně

Omluvenky:

– změny odchodu dítěte ze ŠD jen na základě písemné zprávy

Doporučení pro rodiče:

– přinést podepsané převlečení na odpolední pobyt dětí venku

na zahradě nebo hřišti

– nosit si do ŠD svačinku na odpoledne

Školní družina denně zajišťuje pro děti pitný režim. Žádáme rodiče o příspěvek 100 Kč za každé pololetí školního roku.

Příspěvek se hradí v hotovosti vychovatelce ve školní družině.

Přílohy