Zápis – přijatí žáci

Datum: 05.04. 2024              
                 
ROZHODNUTÍ
o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025
     
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává, Základní škola Šumperk, 8. května 63, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004, správní řád, v platném znění, rozhodl, že
                 
vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání
                 
v Základní škole Šumperk, 8. května 63 od školního roku 2024/2025
                 
u uchazečů s těmito registračními čísly:
                 
    3001/2024 3009/2024 3018/2024 3029/2024      
    3002/2024 3011/2024 3019/2024 3030/2024      
    3003/2024 3012/2024 3021/2024 3031/2024      
    3004/2024 3013/2024 3022/2024 3033/2024      
    3005/2024 3014/2024 3023/2024 3034/2024      
    3006/2024 3015/2024 3025/2024 3036/2024      
    3007/2024 3016/2024 3027/2024 3038/2024      
    3008/2024 3017/2024 3028/2024 3039/2024      
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy Šumperk, 8. května 63 a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.
             
                 
V Šumperku dne 05.04. 2024        
            Mgr. Pavel Křivohlávek

 

Mohlo by vás zajímat...