Vnitřní řád školní jídelny

Pokyny pro žáky

– zákaz předbíhání v řadě na svačinky nebo na obědy
– zákaz vynášení jídla a pití z jídelny
– svačinky a obědy se jedí zásadně u stolu v jídelně
– žáci respektují pokyny kuchařek
– žáci respektují pokyny pedagogického dozoru

 

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Šumperk, 8. května 63

se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63

5. Vnitřní řád školní jídelny

Číslo jednací – Spisový znak – Skartační znak a lhůta ZŠHL/185/2017 – A.1. – A 10
Vypracoval(a): Marcela Závodná
Schválil: Mgr. Radovan Pavelka
Zaměstnanci seznámeni dne: 23.5. 2017
Směrnice nabývá účinnosti dne: 24.5. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tento

vnitřní řád školní jídelny.

 

 

Působnost a zásady směrnice

Tento vnitřní řád upravuje práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy, pravidla provozu školní jídelny při výdeji stravy, pravidla odpovědnosti jednotlivých osob, informace o přihlašování a odhlašování stravy, o kategoriích strávníků dle vyhlášky a o cenách obědů. Dále upravuje podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků.

Vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru, na žáky – strávníky a na cizí strávníky.

Zásady směrnice:

 • musí být vydána písemně,
 • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
 • neukládá povinnosti jednotlivým zaměstnancům školy

 • je závazná pro všechny zaměstnance a žáky školy
 • nesmí být vydána se zpětnou účinností,
 • vzniká na dobu neurčitou,
 • ředitel školy je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice nejpozději do 15 dnů,
 • směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.

 

 

Článek 1

Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků, pedagogickými a provozními zaměstnanci

A. Práva žáků

 1. Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.

 2. Žáci nejsou nuceni k dojídání jídla.

 3. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

 4. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

B. Povinnosti žáků

 1. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla slušného chování a pravidla stolování.

 2. Žáci dodržují základní hygienická pravidla.

 3. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

C. Práva zákonných zástupců žáků

 1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

 1. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska zřetel.
 2. Zákonný zástupce je povinen řádně přihlašovat a odhlašovat obědy dle pravidel stanovených v článku 4 tohoto vnitřního předpisu.

E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků, pedagogickými a provozními zaměstnanci

 1. Dohled pedagogického pracovníka ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné, a všichni pedagogičtí zaměstnanci se proto řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Článek 2

Přihlašování a odhlašování stravy, platby

 1. Ke stravování se musí strávníci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky, na základě které je strávník zaevidován do rejstříku strávníků. Přihláška musí být kompletně vyplněna, její součástí je potvrzení bankovního ústavu o svolení k inkasu – v případě srážky stravného inkasním příkazem. Přihláška se vyplňuje na začátku stravování a je platná do ukončení školní docházky na ZŠ Šumperk, 8. května 63.

 2. Přihlášení platí pouze pro dny školní docházky. V době prázdnin a ředitelského volna, kdy neprobíhá pravidelné vyučování, jsou obědy automaticky odhlášeny a dítě nemá na zlevněný oběd nárok (finanční norma). V případě, že jídelna v době, kdy neprobíhá pravidelné vyučování (vedlejší prázdniny, ředitelské volno), vaří, mohou rodiče přihlásit žáka ke stravování za plnou cenu uvedenou pro danou věkovou kategorii v článku 3 tohoto vnitřního předpisu.

 3. U strávníků povolujících inkasní platbu se obědy se přihlašují na celý následující měsíc automaticky dle předem nastavených stravovacích zvyklostí. Příkaz k inkasu se generuje po ukončení měsíce podle skutečně nahlášených porcí za aktuální měsíc a je splatný k 15. dni následujícího měsíce.

 4. Hotovostně platící strávník platí dopředu zálohu na základě konkrétně objednané stravy pro dané období. V případě odhlášení oběda/svačinky v době nemoci mu vznikne přeplatek, který bude použit při objednávání v následujícím období. Hotovostní přeplatky se k 30.červnu vracejí.

 5. Pokladní hodiny pro hotovostní platby jsou stanoveny na pondělí, středu a pátek od 7:40 do 14:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 11:40 do 14:00 hodin.

 6. Žáci jsou povinni přihlásit nebo odhlásit si stravu (svačinka, oběd) v kanceláři školní stravovny osobně nebo telefonicky 1 den předem, to znamená nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího dne. Stejné přihlašovací a odhlašovací podmínky platí i pro použití e-mailové pošty nebo internetového portálu www.strava.cz,

 7. Přihlásit nebo odhlásit si stravu (svačinka, oběd) na pondělí je možno všemi způsoby v pátek do 14:00 hodin a poté pouze prostřednictvím internetového přihlašování a odhlašování stravy, a to nejpozději v neděli do 20:00 hodin.

 8. Hromadné odhlášky provádí ve škole dospělá osoba (TU, vedoucí exkurzí, zájezdů apod.) nejpozději 48 hodin předem.

 9. Právo na odběr oběda ve školní jídelně za dotovanou cenu rovnající se nákladům na potraviny má pouze žák, který se účastnil v daném dni vyučování. V době nemoci žáka (s výjimkou 1. dne nemoci) uhradí rodiče při odběru oběda jeho plnou cenu!

 10. Zaměstnanci vzniká právo na odběr oběda ve školní jídelně, odpracuje-li v daném dni minimálně 3 hodiny. Pokud zaměstnanec odebírá ze školní jídelny oběd v době své nepřítomnosti v zaměstnání z důvodu nemoci, dovolené nebo samostudia, hradí jeho plnou cenu! Tuto skutečnost je nutno předem nahlásit v kanceláři školní jídelny.

 11. Dočasnou odhlášku obědů nebo svačinek na dobu delší než 1 měsíc a trvalou odhlášku ze stravování z důvodu změny školy, stěhování apod. je třeba učinit písemně na formuláři, který je dostupný na www.hluchak.cz v sekci stravovna.

 

 

Článek 3

Kategorie strávníků, ceny obědů

 1. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, jsou žáci zařazování do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. Dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 2. Ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků:

Věková skupina

Dotovaná cena oběda

Plná cena oběda

7 – 10 let

21,- Kč

56,- Kč

11 – 14 let

24,- Kč

59,- Kč

15 a více let

27,- Kč

63,- Kč

Zaměstnanci

27,- Kč

63,- Kč

Cizí strávníci

63,- Kč

Svačinka

13,- Kč

 

 

Článek 4

Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy, s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých, polomasitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina i ovoce se podávají dle možnosti co nejčastěji. Jídelní lístek umožňuje nabídku 1 chodu jídla. Vedoucí školní stravovny si vyhrazuje možnost změny jídelníčku v závislosti na dodávkách potravin (případně mimořádných událostí).

 2. Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pokrmů pro školní stravování a vlastními recepturami. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v prostorách družiny, na chodbě před školní jídelnou a na webových stránkách školy www.hluchak.cz v sekci stravovna.

 3. Školní stravovna neposkytuje dietní stravování. Rodiče dětí s vlastním stravovacím režimem nesou plnou odpovědnost za doma připravenou stravu, která je vnášena do prostor školní jídelny k ohřevu v mikrovlnné troubě k tomu určené. Rodiče dětí s alergiemi jsou plně zodpovědní za to, že se předem seznámí s obsahem jídelního lístku!

 4. Na jídelním lístku jsou uvedeny alergeny potravin pod číselným kódem.

 

 

Článek 5

Výdej stravy

 1. Obědy pro žáky a zaměstnance školy se vydávají od 11:40 do 14:00 hodin. Cizím strávníkům se obědy do jídlonosičů vydávají od 11:30 do 11:40. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

 2. Svačinky se žákům vydávají v době velké přestávky (9:40 – 10:00), výjimečně po dohodě s vedoucí stravovny v jiný čas z důvodů změn v rozvrhu tříd.

 

 

Článek 6

Pravidla provozu školní jídelny

 1. Vyučující poslední vyučovací hodiny v jednotlivých třídách zamknou učebnu a odvedou žáky předním schodištěm na chodbu na levé straně 1. patra, kde si žáci pod dohledem učitele uloží aktovky. Pak je doprovázející učitel odvede k jídelně, kde je předá učiteli konajícímu dohled.

 2. Žáci se řadí směrem k tělocvičně, pouze žáci s kartičkou opravňující je k přednostnímu vydání oběda (je vydávána výhradně zástupcem ředitele školy) se řadí směrem k výdejně. Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování.

 3. Do jídelny vstupují žáci přezutí a ve slušném oděvu podle pokynů dohlížejícího učitele. Po odběru jídla u výdejního okénka si vyberou místo u stolu, při jídle zachovávají žáci pravidla slušného stolování, baví se polohlasem, zbytečně nehlučí. Moučníky a ovoce nevynášejí z jídelny, výjimku může povolit pouze dohlížející učitel.

 4. Za hrubé chování a vyjadřování nebo za opakované porušování pravidel tohoto vnitřního řádu může být žák vyloučen ze školního stravování!

 5. Jídlo je vydáváno po registraci čipu snímačem. V případě, že žák čip výjimečně zapomněl, ohlásí tuto skutečnost kuchařce vydávající stravu. Ta provede registraci odebrané porce ručně v počítači na terminálu. V případě, že žák čip ztratil, musí si v kanceláři stravovny zakoupit nový. Žákům, kteří úmyslně a opakovaně nenosí čip, nebude jídlo vydáno.

 6. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků na chodbě i v jídelně, při stolování a odnášení použitého nádobí. Dbá rovněž na bezpečnost stolujících žáků; dojde-li ke znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí osob.

 7. Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení. Společně obědvají a společně po ukončení jídla opouštějí jídelnu.

 8. Odnášení nádobí z jídelny je přísně zakázáno.

 

 

Článek 7

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

A. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků

 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.

 2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.

 3. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určeni pedagogové konající dohled nad žáky..

 4. Rozpis dohledu pedagogických zaměstnanců je umístěn ve školní jídelně na viditelném místě.

 5. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.

 6. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla slušného chování a hygieny.

 7. Pedagogický dohled dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Žáci se mohou v případě potřeby na pedagogické zaměstnance konající dohled obracet.

 8. Každý úraz, poranění, zdravotní indispozici či nehodu ve školní jídelně žák / žáci neprodleně hlásí pedagogickému zaměstnanci konajícímu dohled. Ten poskytne žákovi potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte – vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, elektronické cigarety, drogy) v areálu školy.

 2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy přísně zakázány.

 

 

Článek 8

Ochrana majetku školy

 1. Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 2. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení školní jídelny.
 3. Žáci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a uklízejí po sobě místo, kde stolovali.
 4. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému zaměstnanci konajícímu dohled ve školní jídelně.
 5. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen na provozní poradě dne 23.5. 2017.
 2. Ruší se platnost Vnitřního řádu školní jídelny vydaného dne 30.8. 2013 a účinného od 2.9. 2013.
 3. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena vedoucí školní stravovny.
 4. Uložení této směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 5. Směrnice nabývá účinnosti dnem 24.5. 2017. Její změny se v průběhu roku provádějí dodatkem při každé změně údajů vyhlášených ve Sbírce zákonů.

V Šumperku dne 23.5.2017

—————————————————-

Mgr. Radovan Pavelka, ředitel školy