Registrace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,

 

od 1.3.2020 se můžete registrovat k zápisu do 1. tříd na těchto stránkách.

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/skolstvi/aktualne.html

Naleznete zde všechny důležité informace k registraci do systému i k samotnému zápisu pro školní rok 2021/2022, který proběhne ve dnech 07.04.2021 od 12 do 17 hodin a 08.04.2021 od 8 do 15 hodin.

 

INFORMACE

k zápisu pro školní rok 2021/2022

do Základní školy Šumperk, 8. května 63

Vážení rodiče,

Vaše dítě dorostlo do věku, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zveme Vás proto k zápisu do 1. třídy, který se, pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, uskuteční v naší základní škole. Nabízíme Vám školu, která Vašemu dítěti poskytne kvalitní výuku v příjemném a přátelském prostředí.

Poskytujeme: výuku angličtiny hravou formou od 1. ročníku,

výuku informatiky od 4. ročníku,

výuku formou projektových dní,

individuální a profesionální přístup k dětem.

Těšíme se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi u zápisu:

Termín zápisu: středa 7. dubna 2021 12:00 – 17:00 hodin

čtvrtek 8. dubna 2021 8:00 – 15:00 hodin

Děti povinné k zápisu k základnímu vzdělávání: narozené od 1.9. 2014 do 31.8. 2015

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

narozen(a)

narozen(a)

6-tileté 1.9. 2014 – 31.8. 2015

5-tileté 1.9. 2015 – 31.12. 2015 1.1. 2016 – 30.6. 2016
  NUTNÉ vyjádření poradenského zařízení NUTNÉ vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře

K plnění povinné školní docházky jsou podle § 36 odst. 7 školského přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Šumperk, který zahrnuje i obec Hraběšice. Vzhledem k dostatečné volné kapacitě školy se tím však nevylučuje možnost přijetí dětí s místem trvalého pobytu mimo obec Šumperk! Rádi vaše dítě přijmeme!

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne poprvé pod záštitou Města Šumperk elektronickou formou (viz webová stránka školy – odkaz elektronický zápis do 1. tříd v rubrice Úřední deska: https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/skolstvi/aktualne.html). Registrovat svoje dítě k zápisu můžete od 1.3. do 6.4. 2021. Informace k průběhu samotného zápisu zveřejníme podle aktuální situace na webových stránkách.

Formální část zápisu

Požadované doklady: občanský průkaz zákonného zástupce

rodný list dítěte

Popis průběhu formální části:

Zákonný zástupce obdrží po registraci a vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/ žádosti o odklad povinné školní docházky registrační číslo. Pod tímto číslem bude dítě figurovat v hromadném rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání, které bude zveřejněno dne nejpozději 9.4. 2021 na úřední desce školy a na jejích webových stránkách.

Neformální část zápisu (v případě účasti zapisovaného dítěte)

  • rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem – max. 20 minut

  • další činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry – max. 60 minut

Odklad školní docházky

Pokud se zákonný zástupce domnívá, že dítě není tělesně a duševně přiměřeně vyspělé, může požádat v termínu konání zápisu (zákonem stanoven na dobu od 1. do 30. dubna) o odklad povinné školní docházky. Svou žádost doloží doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku.

V případě odkladu školní docházky má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání (poslední ročník mateřské školy, přípravná třída základní školy).

Do doby zahájení povinné školní docházky může zákonný zástupce pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji cíleným rozvíjením dovedností popsaných v Desateru pro rodiče vydaném MŠMT ČR, které je ke stažení na:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Je třeba mít ale na zřeteli, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit!

Text „Desatera“ je rovněž přílohou této informace k organizaci a průběhu zápisu (viz níže):

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů

vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

je si vědomé zodpovědnosti za své chování

dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

řadí zpravidla prvky zleva doprava

používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)

rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)

sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

reaguje správně na světelné a akustické signály.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)

rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

pamatuje si říkadla, básničky, písničky

přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

postupuje podle pokynů

pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

zná celou řadu písní, básní a říkadel

zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

zná faktory poškozující zdraví (kouření)

uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

Svým dětem můžete dle doporučení MŠMT obsaženém v Informaci k organizaci povinné školní docházky (č.j. MSMT-27988/2016) pomoci dále takto:

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Mgr. Radovan Pavelka, ředitel školy

 

 

 

Mohlo by vás zajímat...