Otevření školy pro 1. stupeň – informace

INFORMACE ke znovuotevření školy pro žáky I. stupně

Vážení rodiče,

v současné chvíli připravujeme intenzivně podmínky pro vzdělávání žáků 9. tříd ve škole. V příštím týdnu zaměříme pozornost na přípravu školy pro nástup žáků 1. – 5. ročníku. V následujícím textu Vám předkládáme výtah základních informací o podmínkách provozu škol z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss). Konkrétní informace o provozu naší školy umístíme na webové stránky školy po zjištění zájmu a vytvoření vzdělávacích skupin. Sledujte prosím webové stránky školy.

V souladu s usnesením vlády je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole.

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020. (předpokládáme, že závazná přihláška s doplňujícími informacemi o organizaci vzdělávání bude zveřejněna ve středu 13.5. 2020)

 • Před vstupem žáka do školy je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (formulář čestného prohlášení bude přílohou závazné přihlášky).

 • Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce telefonicky na čísle 581 031 301 nebo 603 894 220 nebo elektronicky. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola od zákonného zástupce informaci o důvodech jeho nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků- maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 1,5 metru.

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu do konce 2. pololetí . Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

 • Obsahem vzdělávacích aktivit je především učivo předmětů český jazyk a matematika.

 • Žákům bude umožněno stravování ve školní jídelně.

Časové a personální zajištění vzdělávacích aktivit

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý den, a to v době od 8:00 do 16:00 dle rozpisu, který bude zveřejněn po vytvoření skupin.

 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé.

 • Ranní družina není poskytována.

 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Hygienická opatření

 • Platí povinnost nošení roušky a dodržování rozestupů před školou.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Mgr. Radovan Pavelka, ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...