Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Šumperk, 8. května 63

se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63

5. Vnitřní řád školní jídelny

Číslo jednací - Spisový znak - Skartační znak a lhůta

ZŠHL/225/2013 - A.1. - A 10

Vypracoval(a):

Marta Kubíčková

Schválil:

Mgr. Radovan Pavelka

Zaměstnanci seznámeni dne:

30.8.2013, 2.9. 2013

Směrnice nabývá účinnosti dne:

2.9.2013

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


V souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tento

vnitřní řád školní jídelny.


Článek 1

Působnost a zásady směrnice

Tento vnitřní řád upravuje pravidla provozu školní jídelny při výdeji stravy, odpovědnosti jednotlivých osob, a informace o přihlašování a odhlašování stravy, kategoriích strávníků dle vyhlášky a cenách obědů. Vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru, na žáky – strávníky a na cizí strávníky.


Zásady směrnice:

 • musí být vydána písemně,

 • nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,

 • neukládá povinnosti jednotlivým zaměstnancům školy

 • je závazná pro všechny zaměstnance a žáky školy

 • nesmí být vydána se zpětnou účinností,

 • vzniká na dobu neurčitou,

 • ředitel školy je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice nejpozději do 15 dnů,

 • směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.Článek 2

Výdej stravy


 1. Obědy pro žáky a zaměstnance školy se vydávají od 11:40 do 14:00 hodin. Cizím strávníkům se obědy do jídlonosičů vydávají od 11:30 do 11:40. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!

 2. Svačinky se žákům vydávají v době velké přestávky (9:40 – 10:00), výjimečně po dohodě s vedoucí stravovny v jiný čas z důvodů změn v rozvrhu tříd.Článek 3

Pravidla provozu školní jídelny


 1. Vyučující poslední vyučovací hodiny v jednotlivých třídách zamknou učebnu a odvedou žáky předním schodištěm na chodbu na levé straně 1. patra, kde si žáci pod dohledem učitele uloží aktovky. Pak je doprovázející učitel odvede k jídelně, kde je předá učiteli konajícímu dohled.

 2. Žáci se řadí směrem k tělocvičně, pouze žáci s kartičkou opravňující je k přednostnímu vydání oběda (je vydávána výhradně zástupcem ředitele školy) se řadí směrem k výdejně. Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování.

 3. Do jídelny vstupují žáci přezutí a ve slušném oděvu podle pokynů dohlížejícího učitele. Po odběru jídla u výdejního okénka si vyberou místo u stolu, při jídle zachovávají žáci pravidla slušného stolování, baví se polohlasem, zbytečně nehlučí. Moučníky a ovoce nevynášejí z jídelny, výjimku může povolit pouze dohlížející učitel.

 4. Za hrubé chování a vyjadřování nebo za opakované porušování pravidel tohoto vnitřního řádu může být žák vyloučen ze školního stravování!

 5. Jídlo je vydáváno po registraci čipu snímačem. V případě, že žák čip ztratil nebo výjimečně zapomněl, ohlásí tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny, která mu vydá náhradní stravovací doklad. Žákům, kteří úmyslně a opakovaně nenosí čip, nebude jídlo vydáno.

 6. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků na chodbě i v jídelně, při stolování a odnášení použitého nádobí. Dbá rovněž na bezpečnost stolujících žáků; dojde-li ke znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí osob.

 7. Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení. Společně obědvají a společně po ukončení jídla opouštějí jídelnu.

 8. Odnášení nádobí z jídelny je přísně zakázáno.Článek 4

Přihlašování a odhlašování stravy


 1. Žáci jsou povinni přihlásit nebo odhlásit si stravu (svačinka, oběd) ve školní jídelně 1 den předem, to znamená nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího dne. Stejné přihlašovací a odhlašovací podmínky platí i pro použití e-mailové pošty nebo telefonu.

 2. Přihlásit nebo odhlásit si stravu (svačinka, oběd) na pondělí je možno všemi způsoby v pátek do 14:00 hodin a poté pouze prostřednictvím internetového přihlašování a odhlašování stravy, a to nejpozději v neděli do 20:00 hodin.

 3. Hromadné odhlášky provádí ve škole dospělá osoba (TU, vedoucí exkurzí, zájezdů apod.) nejpozději 48 hodin předem.

 4. Obědy placené přes účet jsou na další měsíc (září – červen) přihlašovány automaticky!

 5. Právo na odběr oběda ve školní jídelně za dotovanou cenu rovnající se nákladům na potraviny má pouze žák, který se účastnil v daném dni vyučování. V době nemoci žáka (s výjimkou 1. dne nemoci) uhradí rodiče při odběru oběda jeho plnou cenu! Plnou cenu oběda hradí i dospělý strávník, pokud se stravuje v době své nepřítomnosti v zaměstnání z důvodu nemoci, dovolené, samostudia …! Tuto skutečnost je nutno p ř e d e m nahlásit v kanceláři školní jídelny.

 6. Stravování účastníků školní družiny v době vedlejších prázdnin a ředitelského volna je poskytováno za plnou cenu.

 7. Dočasnou odhlášku obědů nebo svačinek na dobu delší než 1 měsíc a trvalou odhlášku ze stravování z důvodu změny školy, stěhování apod. je třeba učinit písemně na formuláři, který je dostupný na www.hluchak.cz v sekci Školní stravovna.

Článek 5

Kategorie strávníků, ceny obědů


 1. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin (vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění). Strávník je do věkové skupiny zařazen na začátku školního roku, ve kterém dosáhne příslušného věku. Úhrada obědů se provádí zpětně na základě přihlášky ke stravování inkasem z běžných účtů.

 2. Školní stravovna neposkytuje dietní stravování. Rodiče dětí s vlastním stravovacím režimem nesou plnou odpovědnost za doma připravenou stravu, která je vnášena do prostor školní jídelny k ohřevu v mikrovlnné troubě k tomu určené. Rodiče dětí s alergiemi jsou plně zodpovědni za to, že se předem seznámí s obsahem jídelního lístku!

 3. Ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků:

Věková skupina

Dotovaná cena oběda

Plná cena oběda

7 – 10 let

21,- Kč

56,- Kč

11 – 14 let

24,- Kč

59,- Kč

15 a více let

27,- Kč

63,- KčČlánek 6

Závěrečná ustanovení


 1. Zrušuje se Vnitřní řád školní jídelny ze dne 22.3. 2012.

 2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena vedoucí školní stravovny.

 3. Uložení této směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

 4. Směrnice nabývá účinnosti dne 2.9. 2013. Její změny se v průběhu roku provádějí dodatkem při každé změně údajů vyhlášených ve Sbírce zákonů.


V Šumperku dne 30.8. 2013.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer