Otevření školy pro 9. ročník – informace

INFORMACE ke znovuotevření školy pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče,

v současné chvíli připravujeme intenzivně podmínky pro vzdělávání žáků 9. tříd ve škole. V následujícím textu Vám předkládáme výtah základních informací o podmínkách provozu škol z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss). Konkrétní informace o provozu naší školy umístíme na webové stránky školy v úterý 5.5. 2020 v odpoledních hodinách.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka 9. ročníku do školy do 7. 5. 2020 (závazná přihláška s doplňujícími informacemi o organizaci vzdělávání bude zveřejněna v úterý 5.5. 2020).

 • Před vstupem žáka do školy je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (formulář čestného prohlášení bude přílohou závazné přihlášky).

 • Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce telefonicky na čísle 581 031 301 nebo 603 894 220 nebo elektronicky. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola od zákonného zástupce informaci o důvodech jeho nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků- maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 1,5 metru.

 • Složení skupin je po celou dobu neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

 • Obsahem vzdělávacích aktivit je učivo především z předmětů přijímací zkoušky(český jazyk, matematika), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Hygienická opatření

 • Platí povinnost nošení roušky a dodržování rozestupů před školou.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Mgr. Radovan Pavelka, ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...